Főoldal » Archív » Kézifűrésszel ütötte volt élettársát a derecskei férfi

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon a férfi ellen.

2017. júli­us 29-én reg­gel a vád­lott Derecs­kén, az egyik ital­bolt előtt egy kidön­tött fát segí­tett az útról elta­ka­rí­ta­ni, ami­kor ész­re­vet­te, hogy köze­le­dik felé kerék­pár­ral a volt élet­tár­sa. A vád­lott az élet­tár­si kap­cso­lat meg­sza­ka­dá­sát nehe­zen tudta fel­dol­goz­ni, ezért azzal az ürüggyel, hogy az arany­lán­cát vissza­ad­ja, a sér­tett után kia­bált és meg­ál­lí­tot­ta őt. A vád­lott és a sér­tett beszél­get­tek, majd közöt­tük szó­vál­tás ala­kult ki, később pedig a fel­dü­hö­dött vád­lott meg­ütöt­te a sér­tett fejét.

Az ütést köve­tő­en a sér­tett ott­hagy­ta a vád­lot­tat, tovább indult, azon­ban a vád­lott fel­vet­te a közel­ben lévő, leg­alább 50 cm szé­les­sé­gű kere­tes kézi­fű­részt és azzal a sér­tett után ment. A férfi a sér­tet­tet a fűrésszel több­ször meg­ütöt­te, com­bon rúgta, illet­ve a kerék­pár­ját is meg­rug­dos­ta. Az asszony­nak sérü­lé­se nem kelet­ke­zett, orvos­hoz nem fordult.

A férfi kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos cse­lek­mé­nye alkal­mas volt arra, hogy az utcán tar­tóz­ko­dók­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

A vád­lott által a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált kere­tes kézi­fű­rész embe­ri élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas, így a Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség elle­ne fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.