Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Kézitáskába rejtve csempészte a kokaint egy német nő - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy 41 éves német állam­pol­gár­sá­gú nővel szem­ben, aki a vád sze­rint egy nigé­ri­ai férfi meg­bí­zá­sa alap­ján csak­nem egy kilo­gramm koka­int szál­lí­tott volna át Magyar­or­szág területén.

A vád­irat sze­rint a 41 éves német nő 2015. évben ismer­ke­dett meg Német­or­szág­ban egy nigé­ri­ai fér­fi­val, aki pénz­szer­zé­si lehe­tő­ség­ként fel­aján­lot­ta neki, hogy csem­pésszen kábí­tó­szert Német­or­szág­ba. A vád­lott elfo­gad­ta az ajánlatot.

Ezt köve­tő­en, 2016 janu­ár­já­ban a nigé­ri­ai férfi azzal bízta meg a vád­lot­tat, hogy 6000 euró fejé­ben Bra­zí­li­á­ból szál­lít­son kábí­tó­szert a meg­adott útvo­na­lon - rész­ben Magyar­or­szá­gon - keresz­tül. A vád­lott uta­zá­sát, bra­zí­li­ai tar­tóz­ko­dá­sát, a kábí­tó­szert tar­tal­ma­zó táska átvé­te­lét a nigé­ri­ai férfi szervezte.

A vád­lott a kapott inst­ruk­ci­ók­nak meg­fe­le­lő­en 2016 janu­ár­já­ban Dort­mund­ból Bar­ce­lo­ná­ba, majd onnan pár nap után Bra­zí­li­á­ba uta­zott azért, hogy Sao Pau­ló­ban a kábí­tó­szert átve­gye. A vád­lott bra­zí­li­ai tar­tóz­ko­dá­sa alatt erre sor is került, majd pár hét­tel később légi úton Magyar­or­szág­ra uta­zott tovább. A mint­egy 900 gramm koka­in a kézi­tás­ka két olda­lá­ba volt rejt­ve kettő darab, lapos­ra pré­selt csomagban.

A Buda­pest Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­té­ren a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Repü­lő­té­ri Igaz­ga­tó­sá­gá­nak mun­ka­tár­sai a nőt ellen­őr­zés alá von­ták, mely­nek során a kézi­tás­ká­já­ba rejt­ve az ország­ba beho­zott, koka­int tar­tal­ma­zó cso­ma­go­kat meg­ta­lál­ták és lefoglalták.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Buda­pest, 2016. októ­ber 06.

Dr. Ibo­lya Tibor

fővá­ro­si főügyész

2016. 10. 06. Főváros