Főoldal » Hírek » Ki akarta magát vonni a büntetőeljárás alól, ezért az ország másik végébe költözött - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kény­szer­in­téz­ke­dés sza­bá­lya­i­nak meg­sze­gé­sé­vel elkö­ve­tett fogoly­szö­kés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt az 50 éves fér­fit, aki beje­len­tés és bíró­sá­gi enge­dély nél­kül a bűn­ügyi fel­ügye­let kije­lölt helyé­ről a Nyír­ség­be költözött.

A vád­ban fog­lal­tak sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben 2021 szep­tem­be­ré­ben Ceg­lé­den emel­tek vádat, amely ügy­ben a bíró­ság fenn­tar­tot­ta a férfi bűn­ügyi fel­ügye­le­tét azzal, hogy a Somogy megyé­ben lévő lakó­he­lyét heti egy nap kivé­te­lé­vel nem hagy­hat­ja el.

Az elkö­ve­tő 2021 októ­be­ré­ben idé­zést kapott a Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság­tól. A férfi azon­ban nem akart a ható­ság előtt meg­je­len­ni, így azért, hogy ne talál­ják meg, csa­lád­já­val együtt az ország másik végé­be távo­zott. A sike­res rej­tőz­kö­dés nem tar­tott soká­ig, a rend­őr­ség sze­mély­kö­rö­zést köve­tő­en rövid időn belül őri­zet­be vette a férfit.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság íté­le­té­ben 60 nap elzá­rást sza­bott ki a vád­lot­tal szem­ben, amely dön­tést az ügyész­ség tudo­má­sul vette, a vád­lott és védő­je azon­ban fellebbezett.

A ter­helt elha­gyott lakó­he­lyé­ről a képet a nyo­mo­zó ható­ság az adat­gyűj­tés során készítette.