Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Ki akarták rabolni a konkurens dílert – fotóval – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy drog­ke­res­ke­dő pár­ral és két tár­suk­kal szem­ben, akik base­ball ütő­vel a rivá­lis díler­re támad­tak azért, hogy a pén­zét és drog­kész­le­tét megszerezzék.

A vád­irat sze­rint a házas­pár 2023 máju­sá­tól - a 2023 decem­be­ré­ben tör­tént őri­zet­be véte­lü­kig - „kris­tály” fan­tá­zia­ne­vű új pszi­cho­ak­tív anyag­gal keres­ke­dett Kis­kun­fél­egy­há­zán és kör­nyé­kén. A pár­nak hét állan­dó vevő­je volt, akik­től 8 hónap alatt több mint 4 mil­lió forint bevé­tel­re tet­tek szert.

A vád­lot­tak­nak kon­ku­ren­ci­át jelen­tett a szin­tén drog­gal keres­ke­dő férfi, ezért 2023. októ­ber 29-áén, este két tár­suk­kal együtt elmen­tek a sár­tett albér­le­té­hez azért, hogy a pén­zét és drog­kész­le­tét megszerezzék.

A csen­ge­tés­re a lakás tulaj­do­no­sa nyi­tott ajtót, akit a drog­ke­res­ke­dő férfi ellö­kött, majd tár­sa­i­val együtt beron­tott a lakás­ba. Ezután a férfi berúg­ta a sér­tett lak­ré­szé­nek ajta­ját és a base­ball­ütő­vel a rivá­li­sá­ra támadt, pénzt köve­tel­ve. A sér­tett elvet­te a vád­lot­tól a base­ball­ütőt, dula­kod­tak, amely­be a tár­sak is bekap­cso­lód­tak. A fele­ség a föld­ről fel­vett base­ball ütő­vel, az egyik társ pedig egy szék­kel meg­ütöt­te a sér­tet­tet, akit a másik társ igye­ke­zett lefog­ni. A cse­lek­mény­nek az vetett véget, hogy a tulaj­do­nos roko­nai érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get, emi­att pedig a táma­dók – zsák­mány nél­kül – elme­ne­kül­tek a helyszínről.

A táma­dás során a vád­lot­tak össze­tör­tek a lakás­ban egy csil­lárt, egy asz­talt, meg­ron­gál­ták az utcai kaput és a lakás­aj­tót is, 70.000 forint kárt okozva.

Az ügyész­ség mind az elkö­ve­tő­ket fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel és ron­gá­lás vét­sé­gé­vel, míg a házas­párt új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel is vádol­ja. A vád­ha­tó­ság vala­mennyi­ük­kel szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozt.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­le során készí­tett fény­ké­pen egy pakk, a házas­pár által érté­ke­sí­tés­re elő­ké­szí­tett kábí­tó­szer látható.

egy pakkba csomagolt kábítószer