Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kiadatási letartóztatásban marad a Budapesten kézre került brazil kábítószer-kereskedő - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A bra­zí­li­ai bün­te­tő­bí­ró­ság 2020 novem­be­ré­ben bocsá­tott ki bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem, csem­pé­szet, pénz­mo­sás, ember­ölés, vala­mint okirat-hamisítás bűn­cse­lek­mé­nye miatt nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­ran­csot egy bra­zil honos­sá­gú, jelen­leg 64 éves fér­fi­vel szemben.

A fér­fit 2022. júni­us 21-én Buda­pest bel­vá­ro­sá­ban fog­ták el, ami­kor a rend­őrök őri­zet­be vet­ték, majd a Fővá­ro­si Tör­vény­szék elé állí­tot­ták. A tör­vény­szék 2022. júni­us 23-án elren­del­te a férfi ide­ig­le­nes kiada­tá­si letartóztatását.

E dön­tés ellen a bra­zil férfi és védő­je azzal jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést, hogy a bra­zí­li­ai jog­ál­la­mi és bör­tön­vi­szo­nyok miatt a fér­fit hazá­já­nak nincs helye kiadni. 

Az ügy­ben a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú indít­vá­nyá­val kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál a tör­vény­szék vég­zé­sé­nek a helybenhagyását. 

A másod­fo­kú bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a Fővá­ro­si Tör­vény­szék ide­ig­le­nes kiada­tá­si letar­tóz­ta­tás tár­gyá­ban hozott dön­té­sét 2022. júli­us 1-jén hely­ben hagyta.