Főoldal » Hírek » Kicsalt személyes adatokkal, tömegével rendelt mobilokat a kaposvári bűnbanda- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te, vala­mint több rend­be­li sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa miatt emelt vádat nyolc vád­lot­tal szem­ben, akik jogo­su­lat­la­nul fel­hasz­nált sze­mé­lyes ada­tok­kal szer­ve­zet­ten, és töme­gé­vel csal­tak ki érté­kes elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­ket az egyik mobil­szol­gál­ta­tó­tól.

A vád­lot­tak közül hatan 2018 nya­rán elkezd­tek külön­bö­ző mód­sze­rek­kel sze­mé­lyes ada­to­kat gyűj­te­ni. A sze­mé­lyes ada­tok­hoz vál­to­za­tos módon jutot­tak hozzá. Volt, aki­nek pénzt adtak, illet­ve segély­cso­ma­got ígér­tek ada­ta­i­ért cse­ré­be, de elő­for­dult, hogy a gép­jár­mű, illet­ve ingat­lan adás­vé­te­li szer­ző­dé­sek­ről ismer­ték meg a sér­tet­tek­re vonat­ko­zó infor­má­ci­ó­kat, sőt közös­sé­gi olda­la­kon lét­re­ho­zott álpro­fil­lal is csal­tak ki ada­to­kat ismer­ked­ni vágyó fér­fi­től.

A vád­lot­tak az így meg­szer­zett sze­mé­lyes ada­to­kat arra hasz­nál­ták fel, hogy azok­kal az egyik mobil­szol­gál­ta­tó webshop­já­ból - lehe­tő­leg minél érté­ke­sebb - mobil­te­le­font, tele­ví­zi­ót, illet­ve táb­la­gé­pet ren­del­je­nek meg rész­let­fi­ze­té­si ked­vez­ménnyel. Az elő­írá­sok sze­rint azon­ban a futá­rok csak annak a cím­zett­nek kéz­be­sít­het­ték a kül­de­ményt, aki sze­mé­lyi iga­zol­vánnyal hite­le­sen iga­zol­ni tudta magát, ezért a vád­lot­tak beszer­ve­ze­tek két futárt is, akik úgy adták át a cso­ma­go­kat, hogy tisz­tá­ban vol­tak azzal, hogy a ter­mé­ke­ket való­já­ban nem a papí­ron cím­zett­ként nyil­ván­tar­tott sze­mé­lyek, hanem a vád­lot­tak ren­del­ték meg.

A vád­lot­tak a bűn­cse­lek­mény útján meg­szer­zett érté­kes elekt­ro­ni­kai cik­ke­ket igye­kez­tek minél előbb pénz­zé tenni, és azo­kat jel­lem­ző­en Pécsen érté­ke­sí­tet­ték. A vád­lot­tak ilyen módon össze­sen 57 sér­tett ada­ta­i­val éltek vissza, míg a meg­ren­de­lé­sek­kel közel 27 mil­lió forint kárt okoz­tak a meg­té­vesz­tett mobil­szol­gál­ta­tó­nak, amely hosszú ideig a sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés sér­tett­je­i­től igye­ke­zett behaj­ta­ni a tar­to­zást, akik viszont nem sej­tet­ték, hogy miért köve­te­lik raj­tuk egy több száz­ezer forin­tot érő mobil­te­le­fon vagy tele­ví­zió árát.

A vád­lot­tak töme­ges meg­ren­de­lé­se­i­nek végül az vetett véget, hogy a kapos­vá­ri nyo­mo­zók 2019 júni­u­sá­ban egy össze­han­golt – szá­mos kuta­tást, lefog­la­lást és gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tást magá­ban fog­la­ló akci­ó­ban - lecsap­tak az elkö­ve­tői körre.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, ezen kívül egyes vád­lot­tak­kal szem­ben fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás, illet­ve pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát is indít­vá­nyoz­ta.