Főoldal » Hírek » Kicsalt telefonokkal kereskedett a Heves megyei bűnszövetkezet - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyész­ség kilenc sze­mély ellen emelt vádat több­szö­rö­sen minő­sü­lő csa­lás bűn­tet­te, sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés bűn­tet­te, vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. A vád­irat 194 vád­pon­tot tar­tal­maz, a ter­hel­tek által oko­zott kár meg­ha­lad­ja a 90.000.000 forintot.

A vád sze­rint több vád­lott is roko­ni viszony­ban áll egy­más­sal. Egyi­kük, egy 31 éves nő 2018 nya­rán elekt­ro­ni­kus úton egy csa­lád­tag­ja részé­re kötött elő­fi­ze­tői szer­ző­dést egy táv­köz­lé­si tár­ság­gal, ahol ehhez kap­cso­ló­dó­an mobil­te­le­font is vásá­rolt. Ekkor ismer­te fel, hogy til­tott módon ugyan, de szer­ző­dést tud kötni és SIM kár­tyá­hoz, vala­mint tele­fon­hoz tud jutni bárki nevé­ben, aki­nek a sze­mé­lyes ada­ta­it isme­ri. Ennek tuda­tá­ban csak­nem egy éven keresz­tül – a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­be bevont tár­sa­i­val bűn­szö­vet­ség­ben és rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve – valós fize­té­si szán­dék nél­kül kötött az ott­ho­ná­ból leg­alább 194 továb­bi, SIM kár­tyát is biz­to­sí­tó elő­fi­ze­tői szer­ző­dést az inter­ne­ten, és ren­delt ezek mellé csúcs­ka­te­gó­ri­ás mobil­te­le­fo­no­kat. A meg­ren­de­lé­sek­hez meg kel­lett adnia egy kap­cso­lat­tar­tás­ra szol­gá­ló tele­fon­szá­mot, ami vagy egy csa­lá­don belü­li hívó­szám, vagy egy már meg­szer­zett tele­fon­szám volt. A ren­de­lé­sek­nél hasz­nált e-mail címe­ket a vád­lott folya­ma­to­san hozta létre és állan­dó­an váltogatta.

A meg­té­vesz­tő szer­ző­dés­kö­té­sek­hez a nő valós sze­mé­lyek ada­ta­it hasz­nál­ta fel, melyek­hez több­fé­le mód­szer­rel jutott hozzá. Ele­in­te azo­kat Gyön­gyös­oro­szi­ban vásá­rol­ta meg 2.000 Ft-ért, később pedig autó­ke­res­ke­dő roko­na­i­tól kért jármű adás­vé­te­li szer­ző­dé­se­ket, hogy azok­ból emel­je ki a sze­mé­lyes ada­to­kat. Egy idő után azon­ban – ahogy egyre inkább vér­sze­met kapott – már egy inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon hir­det­te hami­san, hogy rászo­ru­lók­hoz és nagy­csa­lá­do­sok­hoz segély­cso­ma­go­kat fog eljut­tat­ni, ami­nek egyet­len fel­té­te­le, hogy az igény­lők ada­ta­ik meg­adá­sá­val regiszt­rál­ja­nak nála. Az online ren­delt készü­lé­ke­ket egy futár­szol­gá­lat alvál­lal­ko­zó­ja szál­lí­tot­ta ki. A nő és az élet­tár­sa üzel­me­ik­be két futárt is bevon­tak. Ők tisz­tá­ban vol­tak vele, hogy a készü­lé­ke­ket nem a cím­zet­tek veszik át tőlük, de – rész­ben pén­zért – haj­lan­dók vol­tak sze­met huny­ni e felett, sőt az átvé­telt iga­zo­ló alá­írá­so­kat is meg­ha­mi­sí­tot­ták a náluk lévő elekt­ro­ni­kus szer­ke­ze­ten. Egyes csa­lád­ta­gok a bűnös úton meg­szer­zett tele­fo­no­kat és SIM kár­tyá­kat Buda­pes­ten, egy bevá­sár­ló­köz­pont­ban érté­ke­sí­tet­ték árun alul, üzé­rek részére.

A főügyész­ség nyolc vád­lott ese­té­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést, továb­bi egy vád­lott ese­té­ben pedig elzá­rás bün­te­tést indít­vá­nyo­zott az Egri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban.