Főoldal » Archív » Kidobta a lakásból a babakocsiban ülő 9 hónapos gyermeket - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a 41 éves fér­fi­val szem­ben, aki élet­tár­sa 9 hóna­pos kis­fi­át baba­ko­csi­val együtt kidob­ta a lakás tera­szá­nak köve­ze­té­re, majd ezután a nő 2 éves gyer­me­két is bán­tal­maz­ta.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott 2013. ápri­lis 28. nap­ján a X. kerü­let, Har­mat utcai laká­suk­ban vesze­ke­dett élet­tár­sá­val, akit ennek során neki­lö­kött az ajtó­nak. A nő ezután kiment a lakás­hoz tar­to­zó terasz­ra, hogy tele­fo­nál­jon, 4 éves kis­fia vele volt.

A vád­lott ekkor az élet­tár­sa baba­ko­csi­ban ülő 9 hóna­pos kis­fi­át - a baba­ko­csi­val együtt - a lakás bejá­ra­ti ajta­já­hoz vitte és onnan nagy erő­vel kidob­ta a terasz­ra, mely­nek követ­kez­té­ben a 9 hóna­pos gyer­mek arc­cal a terasz járó­lap­pal bur­kolt köve­ze­té­re esett.

A vád­lott ezután vissza­ment a lakás­ba és élet­tár­sa 2 éves kis­fi­át is bán­tal­maz­ta, a gyer­me­ket az arcán kis erő­vel ököl­lel meg­ütöt­te. A nő tele­fo­non hívta a rend­őr­sé­get és a men­tő­ket.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a 9 hóna­pos gyer­mek kopo­nya­ala­pi törést szen­ve­dett, amellyel össze­füg­gés­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak a reá­lis lehe­tő­sé­ge is fenn­állt.

A 2 éves kis­fiú könnyeb­ben sérült, az alsó ajak repesz­tett seb­zé­sét szen­ved­te el.

A fér­fit a főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, vala­mint véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­le - a bűn­hal­ma­zat miatt - két évtől tizen­egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés azzal, hogy a férfi ese­té­ben bün­tet­he­tő­sé­get kor­lá­to­zó ok áll fenn.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye