Főoldal » Hírek » Kiegyenesítette a kanyart és fának csapódott az ittas sofőr -fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki éjjel itta­san nem tudott beven­ni egy kanyart és előbb az árok­ba haj­tott, majd egy fának csa­pó­dott. A biz­ton­sá­gi övet nem hasz­ná­ló utasa mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal járó sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád sze­rint a fülöp­szál­lá­si férfi néhány hónap­pal azután, hogy őt a bíró­ság ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt jog­erő­sen elítél­te, 2022. októ­ber 3-án, éjjel itta­san ismét autó­ba ült és az 53. számú főúton rossz látá­si viszo­nyok mel­lett köz­le­ke­dett gép­ko­csi­já­val, amely­ben utas is volt.  A férfi véré­ben 1,9-2,0 ezre­lék vér­al­ko­hol volt. Hala­dá­sa során ittas­sá­ga miatt nem tudott beven­ni egy balra ívelő kanyart és előbb letért a jobb árok­ba, majd egy fának ütközött.

A bal­eset követ­kez­té­ben a férfi biz­ton­sá­gi övet nem hasz­ná­ló utasa mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal járó sérü­lést szen­ve­dett. A vád­lott könnyeb­ben sérült.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a sofőr meg­szeg­te azt a KRESZ sza­bályt, amely sze­rint az vezet­het jár­mű­vet, aki­nek nincs a szer­ve­ze­té­ben sze­szes ital fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó alko­hol, vala­mint jár­mű­vel az útvi­szo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en kell közlekedni.

Az ügyész­ség a fér­fit mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotó­kon a bal­eset hely­szí­ne és a vád­lott bal­eset­ben meg­ron­gá­ló­dott jár­mű­ve látható.