Főoldal » Archív » Kiemelt régészeti lelőhelyen kutatott egy budapesti férfi

Az elkö­ve­tő ellen régé­sze­ti lelő­hely meg­ron­gá­lá­sá­val elkö­ve­tett ron­gá­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség.

Az egyik haj­dú­bö­ször­mé­nyi múze­um kiemelt kuta­tá­si terü­le­té­be és prog­ram­já­ba tar­to­zik a Hajdúböszörmény-Zelemér kül­te­rü­le­tén talál­ha­tó nagy kiter­je­dé­sű régé­sze­ti lelő­hely.

A vád­lott 2016. már­ci­us 27-én 17 óra körül, ható­sá­gi enge­dély nél­kül fém­ke­re­ső készü­lé­ket hasz­nált a terü­le­ten, hogy régé­sze­ti lele­te­ket talál­jon.

A férfi nagy terü­le­tet bejárt, és a fém­ke­re­ső detek­tor jel­zé­sei alap­ján ásó­val több helyen meg­bon­tot­ta a föl­det.

A buda­pes­ti férfi cse­lek­mé­nyé­vel meg­szeg­te a kul­tu­rá­lis örök­ség védel­mé­ről szóló tör­vény ren­del­ke­zé­sét, mely sze­rint a régé­sze­ti örök­ség ele­me­it lehe­tő­leg ere­de­ti lakó­he­lyü­kön, ere­de­ti álla­po­tuk­ban, ere­de­ti össze­füg­gé­se­ik­ben kell meg­őriz­ni.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen régé­sze­ti lelő­hely meg­ron­gá­lá­sá­val elkö­ve­tett ron­gá­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.