Főoldal » Archív » Kifigyelték a bankból távozó ügyfeleket, majd feltörték az autóikat - vádemelés

A vád sze­rint az elkö­ve­tők mód­sze­re az volt, hogy kifi­gyel­ték a ban­kok­ban nagyobb össze­gű kész­pénzt fel­ve­vő sze­mé­lye­ket, követ­ték őket, majd a később őri­zet­le­nül hagyott autó­i­kat fel­tör­ték, és az abban hagyott pénzt eltulajdonították.

A vád­irat sze­rint az első­ren­dű és másod­ren­dű vád­lott 2015. május 18-án a reg­ge­li órák­ban kifi­gyel­te, hogy a sér­tett egy bank­ban kész­pénzt vesz fel, ezután követ­ték őt, majd a III. kerü­let, Moza­ik utcá­ban par­ko­ló gép­ko­csi­ját fel­tör­ték, és az autó­ból eltu­laj­do­ní­tot­ták a sér­tett tás­ká­ját, mely­ben a koráb­ban fel­vett mint­egy 4 mil­lió forint kész­pénz volt. A vád­lot­tak azért, hogy a sér­tet­tet meg­aka­dá­lyoz­zák abban, hogy üldö­ző­be vegye őket, a gép­ko­csi jobb első gumi­ját kiszúr­ták, majd autó­val elhaj­tot­tak a helyszínről.

A másod­ren­dű vád­lott a vád sze­rint 2015 júni­u­sa és szep­tem­be­re között két másik – az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt – tár­sá­val, a fen­ti­hez hason­ló mód­szer­rel még négy továb­bi gép­ko­csi fel­tö­ré­ses lopást köve­tett el Buda­pest II., XVI., XVIII. kerü­le­té­ben, vala­mint Gyá­lon. A bűn­cse­lek­mé­nyek során össze­sen több mint 15 mil­lió forint kész­pénzt tulaj­do­ní­tot­tak el.

Az ügy har­mad­ren­dű vád­lott­ja a vád sze­rint - másod­ren­dű társa fel­ké­ré­sé­re -, más sze­mé­lyek ada­ta­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val gép­ko­csi­kat vásá­rolt, ame­lye­ket ezután tár­sa­i­nak átadott, akik azo­kat rész­ben a fenti bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­hez használták.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség az ügy­ben több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, közokirat-hamisítás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vádiratot.

A kerü­le­ti ügyész­ség a három fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.