Főoldal » Archív » Kifizetik az elsikkasztott áruk értékét - eredményes közvetítői eljárás

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség által elren­delt köz­ve­tí­tői eljá­rás elér­te cél­ját, a sik­kasz­tás bűn­tet­tét elkö­ve­tő apa és fia ugyan­is meg­ál­la­po­dott a sértettel.

A bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény alap­ján a bűn­ügyek­ben eljá­ró ható­sá­gok­nak külö­nös hang­súlyt kell fek­tet­ni­ük a sér­tet­tek joga­i­nak érvé­nye­sí­té­sé­re. Nóg­rád megye ügyé­szi szer­vei ezt folya­ma­to­san figye­lem­mel kísé­rik, így a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a közel­múlt­ban egy sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben ren­del­te el a köz­ve­tí­tői eljárást.

Az eljá­rás ada­tai sze­rint apa és fia egy buda­pes­ti cég­nél áll­tak alkal­ma­zás­ban, ország­szer­te pia­co­kon árul­tak, ami­hez mind­ket­ten kap­tak egy gép­ko­csit és a cég érté­ke­sí­ten­dő ter­mé­ke­it. 2018. júni­us végén tele­fo­non közöl­ték  a cég tulaj­do­no­sá­val, hogy fel­mon­da­nak, Nóg­rád megyei lakó­he­lyü­kön a cég kép­vi­se­lő­je átve­he­ti tőlük a gép­ko­csi­kat. Más­nap a téte­les lel­tár során kide­rült, hogy a rájuk bízott áru­kész­let­ből 1.509.298, Ft érté­kű áru­cikk hiány­zik, amire nem tud­tak magya­rá­za­tot adni.

A cég­tu­laj­do­nos 2018. júli­us 05-én meg­je­lent Kere­csen­den, ahol a két gya­nú­sí­tott egy pia­con a cég ter­mé­ke­it áru­sí­tot­ta. A tulaj­do­nos az áru­cik­ke­ket fel­is­mer­te és rend­őri intéz­ke­dést kért.

A két gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nye a nyo­mo­zás során társ­tet­tes­ként, nagyobb érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra volt alkal­mas. A bün­tet­len elő­éle­tű gya­nú­sí­tot­tak a bűn­cse­lek­ményt beis­mer­ték, meg­bá­nó maga­tar­tást tanú­sí­tot­tak és kér­ték az ügy­ben köz­ve­tí­tői eljá­rás lefoly­ta­tá­sát, ami­hez a sér­tett is hozzájárult.

A köz­ve­tí­tői eljá­rást – ami egy konf­lik­tus­ke­ze­lő eljá­rás, amely­nek célja, hogy a sér­tett és az elkövető(k) között füg­get­len köz­ve­tí­tő bevo­ná­sá­val a bűn­cse­lek­mény követ­kez­mé­nye­i­nek jóvá­té­te­lét és a gya­nú­sí­tott jövő­be­ni jog­kö­ve­tő maga­tar­tá­sát elő­se­gí­tő írás­be­li meg­ál­la­po­dás jöj­jön létre – a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség elrendelte.

A köz­ve­tí­tő, a Nóg­rád Megyei Kor­mány­hi­va­tal párt­fo­gó fel­ügye­lő­je, a medi­á­ci­ós eljá­rást ered­mé­nye­sen foly­tat­ta le. A felek sike­res meg­ál­la­po­dá­sát – mely sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak elis­mer­ték fele­lős­sé­gü­ket, meg­bán­ták tet­tü­ket és saj­ná­la­tu­kat fejez­ték ki, továb­bá 1,5 mil­lió forin­tot meg­fi­zet­tek a sér­tett­nek, aki elfo­gad­ta a bocsá­nat­ké­rést és kije­len­tet­te, hogy az ügyet lezárt­nak tekin­ti – az ügyész­ség­nek meg­küld­te, erre tekin­tet­tel a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott sérel­met jóvá tevő gya­nú­sí­tot­tak­kal szem­ben az eljá­rást megszüntette.

Így a sér­tett­nek nem kel­lett részt ven­nie tanú­ként a bíró­sá­gi tár­gya­lá­son, továb­bá erköl­csi és anya­gi jóvá­té­tel­ben része­sült; a gya­nú­sí­tot­tak elke­rül­ték a bíró­sá­gi fele­lős­ség­re vonást; a köz­ve­tí­tés ezen túl­me­nő­en az ille­té­kes Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság teher­men­te­sí­té­sét is szol­gál­ta, mert nem kel­lett lefoly­tat­nia a büntetőeljárást.