Főoldal » Hírek » Kifosztás a kocsmában - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Kifosz­tás bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy erő­sen ittas - emi­att véde­ke­zés­re kép­te­len - férfi zse­bé­ből lopta ki a pénztárcát.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2021. októ­ber 21-én, 20 óra 55 perc­kor, egy lábat­la­ni kocs­má­ban a sér­tett erő­sen ittas, véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát kihasz­nál­va a zse­bé­ből ellop­ta a pénz­tár­cá­ját, ami­ben 34.600 forint volt. A férfi a pénzt kivet­te, majd a pénz­tár­cát a sér­tett ingat­la­ná­nak udva­rá­ra bedobta.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te 2021. októ­ber 26-án, majd ennek határ­ide­jét leg­utóbb 2022. ápri­lis 26-ig meghosszabbította.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt tart­sa fenn, továb­bá a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, vala­mint köte­lez­ze a sér­tett kárá­nak a megtérítésére.

A cse­lek­ményt biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette.