Főoldal » Hírek » Kifosztók és a dílerük is a rács mögött - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a két fia­tal fel­nőtt­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik két sze­mélyt is kifosz­tot­tak Sal­gó­tar­ján­ban egy hónap lefor­gá­sa alatt. Letar­tóz­ta­tás­ba került a díle­rük is, aki­nél a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó pénzt bódí­tó hatá­sú anya­gok­ra költötték.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ügy két 19 éves gya­nú­sí­tott­ja 2022. szep­tem­ber 9-én, éjjel, Sal­gó­tar­ján­ban, a vas­út­ál­lo­má­son ész­re­vett egy padon alvó fér­fit, aki­nek véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát kihasz­nál­va átku­tat­ták a zse­be­it és eltu­laj­do­ní­tot­ták a pénz­tár­cá­ját, a benne lévő okmá­nyok­kal és 60.000 forint kész­pén­zé­vel együtt.

A két fia­tal októ­ber 4-én dél­után Sal­gó­tar­ján bel­vá­ro­sá­ban egy cso­mag­ja­it cipe­lő, 74 éves fér­fi­nek fel­aján­lot­ta, hogy pén­zért cse­ré­be segí­te­nek haza­vin­ni a vásá­rolt dol­ga­it. Az idős sér­tett a segít­sé­gért cse­ré­be a kért 2.000 forint helyett csu­pán 710 forin­tot tudott fel­aján­la­ni, arra hivat­koz­va, hogy ezen túl­me­nő­en csak nagy cím­le­tű bank­je­gyek van­nak nála. A gya­nú­sí­tot­tak a sér­tet­tet ezután ott­ho­ná­hoz kísér­ték és a vásá­rolt dol­go­kat a laká­sá­nak ajta­já­ig vit­ték. Miköz­ben kifi­zet­te a meg­be­szélt pénz­össze­get, az egyik fia­tal a társa fel­hí­vá­sá­ra a kikap­ta a férfi kezé­ből annak pénz­tár­cá­ját és kivet­te az abban talál­ha­tó 160.000 forin­tot. Mikor a fiúk meg­pró­bál­tak távoz­ni, a sér­tett egyi­kük ruhá­za­tát meg­ra­gad­ta, ettől mind­ket­ten lees­tek a lép­csőn. A sér­tett az esés követ­kez­té­ben esz­mé­let­len álla­pot­ba került, a két gya­nú­sí­tott pedig a pénz­zel elmenekült.

A nyo­mo­zó ható­ság a fia­tal elkö­ve­tő­ket két rend­be­li kifosz­tás­sal és okirat­tal vissza­élés­sel is meggyanúsította.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán az elmúlt hét­vé­gén a nyo­mo­zá­si bíró a bün­tet­len, de több bün­te­tő­el­já­rás alatt is álló gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel egy hónap­ra elrendelte.

A gya­nú­sí­tot­tak az álta­luk októ­ber 4-én zsák­má­nyolt pénz­zel rög­tön az elkö­ve­tés után egy sal­gó­tar­já­ni drog­dí­ler­hez men­tek, ahol 110.000 forint ellen­ér­té­kért 5 gramm bódí­tó anya­got vásá­rol­tak, majd azt el is fogyasz­tot­ták. Egyi­kük már évek óta volt a díler vásárlója.

A nyo­mo­zó ható­ság bün­te­tő­el­já­rást indí­tott a keres­ke­dő ellen is, aki ugyan­csak hét­vé­gén került lakat alá. A 27 éves sal­gó­tar­já­ni férfi több hónap­ja, egyes fogyasz­tók sze­rint évek óta érté­ke­sí­tett külön­bö­ző bódí­tó hatá­sú anya­go­kat fogyasz­tó­i­nak, köz­tük több, a lakó­kör­nye­ze­té­ben élő kis­ko­rú személynek.

A férfi ellen kábítószer-kereskedelem, új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés és több rend­be­li kóros szen­ve­dély­kel­tés miatt folyik az eljá­rás. A gya­nú­sí­tott lak­he­lyén a nyo­mo­zók több mint 80 db exta­sy tab­let­tát találtak.

A díler letar­tóz­ta­tá­sát a nyo­mo­zá­si bíró ugyan­csak a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt ren­del­te el.