Főoldal » Archív » Kifosztott egy 6 hónapos csecsemőt - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt az őri­zet 72 órás idő­tar­ta­ma alatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy kele­ví­zi fér­fit, aki egy 6 hóna­pos cse­cse­mő fül­be­va­ló­ját tulaj­do­ní­tot­ta el.

A vád­lott 2016. szep­tem­ber 28. nap­ján egy isme­rő­sé­nél kávé­zott, aki meg­kér­te, hogy amíg kimegy a szo­bá­ból, vigyáz­zon a gyer­me­ké­re. Amíg az anya távol volt, a vád­lott a síró gyer­me­ket ölbe vette és az egyik fülé­ből az arany fül­be­va­lót kivet­te. Az anya vissza­tér­te­kor a vád­lott a 4.000,-forint érté­kű fül­be­va­ló­val együtt távo­zott, majd azt egy zálog­ház­ban elad­ta. A fül­be­va­ló hiá­nya igen rövid időn belül fel­tűnt, így még aznap sor került lefog­la­lá­sá­ra és vissza­adá­sá­ra, vala­mint az elkö­ve­tő gya­nú­sí­tot­ti kihallgatására.

A tizen­nyol­ca­dik élet­évét alig betöl­tött vád­lott bün­te­tett elő­éle­tű, a kifosz­tás elkö­ve­té­se­kor fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt állt és vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt elle­ne több bün­te­tő­el­já­rás van folyamatban.

A Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben 2 év bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést és köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki, amely ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést. A bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt a járás­bí­ró­ság elren­del­te a vád­lott elő­ze­tes letartóztatását.

Kapos­vár, 2016. októ­ber 4.

Dr. Hor­váth Szilárd

főügyész

2016. 10. 04. Somogy