Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Kifosztott egy magatehetetlen férfit, majd megfenyegette a cselekmény tanúit- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság ked­den elren­del­te egy 31 éves férfi letartóztatását.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tot­tat 2020. augusz­tus 15-én késő este egy Tisza­új­vá­ros­hoz köze­li kis­vá­ros főte­rén meg­szó­lí­tot­ta egy erő­sen ittas férfi és ciga­ret­tát kért tőle. A gya­nú­sí­tott erre meg­gyúj­tott egy ciga­ret­tát, melyet közö­sen elszív­tak. Ekkor a férfi – fel­te­he­tő­en súlyo­san ittas álla­po­ta miatt - rosszul lett, a föld­re esett és rövid időre esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A gya­nú­sí­tott fel­emel­te és egy köze­li padra fek­tet­te a sér­tet­tet, majd véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát kihasz­nál­va a nad­rág­ja zse­bé­ből kivet­te pénz­tár­cá­ját és abból elvett 22.000 forint kész­pénzt. A gya­nú­sí­tott ekkor vette észre, hogy tet­té­nek tanú­ja volt két -a hely­szín köz­vet­len köze­lé­ben tartózkodó- ember, aki­ket meg­fe­nye­ge­tett, hogy meg­öli őket, ha a tör­tén­tek­ről szól­ni mer­nek bár­ki­nek vagy érte­sí­tik a rendőrséget.

A rend­őr­ség a fér­fit kifosz­tás bűn­tet­te és bün­te­tő­ügy­ben kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként, mely bűn­cse­lek­mé­nye­kért bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa ese­tén, a hal­ma­za­ti bün­te­tés­re vonat­ko­zó sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel akár hét és fél év sza­bad­ság­vesz­tés­re is ítél­he­ti a bíróság.

A nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a bün­te­tett elő­éle­tű férfi tekin­te­té­ben fenn­áll a szö­kés, a bűn­is­mét­lés vala­mint a tanúk befo­lyá­so­lá­sán, meg­fé­lem­lí­té­sén keresz­tül a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek a veszé­lye, ezért a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­ről döntött.