Főoldal » Hírek » Kifosztotta a segítséget kérő gyermeket – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen kifosz­tás bűn­tet­te miatt, aki egy gyer­mek­ko­rú lány rosszul­lé­tét kihasz­nál­va elvet­te a mobiltelefonját.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. janu­ár végén, dél­után, egy bor­so­di tele­pü­lé­sen a busz­meg­ál­ló­ban tar­tóz­ko­dott fia­ta­lok tár­sa­sá­gá­ban. Az itt lévő padon ült a tizen­két éves gyer­mek­ko­rú lány, aki homá­lyos látás­sal és szé­dü­lés­sel járó rosszul­lé­te miatt a vád­lot­tól kért segít­sé­get, hogy hív­jon men­tőt, vagy érte­sít­se az édesanyját.

A férfi arra hivat­ko­zott, hogy nincs mobil­te­le­fon­ja, ezért a beteg gyer­mek­től kérte el a tele­fon­ját, de a lezárt kép­er­nyőt nem tudta fel­ol­da­ni, így vissza­ad­ta. Idő­köz­ben viszont a vád­lott meg­gon­dol­ta magát, oda­lé­pett a sér­tett­hez, aki­nek rosszul­lé­te miat­ti véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát kihasz­nál­va egy hir­te­len moz­du­lat­tal a kabát­ja zse­bé­ből kivet­te a tele­fon­ját és azzal elszaladt.

Rövid időn belül vissza­jött, átad­ta a tele­font a gyer­mek­nek, a készü­lék ekkor azon­ban már sérült volt, hát­lap­ján és kijel­ző­jén repedésekkel.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.