Főoldal » Hírek » Kifosztotta az eszméletlen cukorbeteget – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 56 éves sal­gó­tar­já­ni férfi ellen, aki a rosszul léte miatt maga­te­he­tet­len sér­tet­től elvet­te az érté­ke­it és hasz­nál­ta a bankkártyáját.

A vád­irat sze­rint a 66 éves sér­tett 2023. júli­us 16-én, egy sal­gó­tar­já­ni bank­fi­ók­nál sze­re­tett volna pénzt fel­ven­ni, azon­ban az auto­ma­ta műsza­ki okok­ból nem műkö­dött. A férfi vissza­tet­te a bank­kár­tyá­ját a pénz­tár­cá­já­ba, ami­kor cukor­be­teg­sé­ge foly­tán rosszul lett és esz­mé­le­tét vesz­tet­te, eköz­ben a tár­cá­ját maga mellé ejtette.

A vád­lott ezt meg­lát­va a tás­ká­já­ba tette a pénz­tár­cát, majd abból magá­hoz vett 13.200 forint kész­pénzt és a sér­tett bank­kár­tyá­ját, ezután az ira­to­kat tar­tal­ma­zó tár­cát a par­ko­ló autók közé dobta. Ezután Salgótarján-szerte külön­bö­ző bol­tok­ban össze­sen 25.099 forin­tot köl­tött el az áldo­zat bank­kár­tyá­ját hasz­nál­va, amit más­nap egy sze­me­tes­be dobott.

Az ügyész­ség kifosz­tás­sal, köz­ok­irat­tal vissza­élés­sel és infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás­sal vádol­ta meg a bün­tet­len elő­éle­tű, a cse­lek­ményt beis­me­rő fér­fit és vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát kérte vele szemben.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.