Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Kifosztotta és meglopta a nevelőanyját – bíróság elé állítás Kunszentmiklóson

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy 36 éves duna­ve­csei fér­fit, aki 2016 októ­be­ré­ben kifosz­tot­ta alvó neve­lő­any­ját, majd lopott is tőle.

A 36 éves vád­lott 2016 októ­be­ré­nek első felé­ben, pon­to­sab­ban nem ismert napon, nap­köz­ben meg­je­lent neve­lő­any­ja duna­ve­csei házá­nál. Egy tar­to­zá­sá­nak a vissza­fi­ze­té­sé­hez akart 10.000 forin­tot kérni az asszonytól.

A bejá­ra­ti ajtót nyit­va talál­ta, ezért bement a házba. A 83 éves sér­tett a kony­há­ban aludt egy fotel­ben és a vád­lott érke­zé­sé­re sem ébredt fel. Ezt kihasz­nál­va a vád­lott kivett az asszony pénz­tár­cá­já­ból 10.000 forin­tot és távo­zott a lakás­ból. A sér­tett a pénz eltű­né­sét csak más­nap fedez­te fel, a kár nem térült meg.

A neve­lő­any­ját kifosz­tó férfi 2016. októ­ber 23-án, 23 óra körü­li idő­ben ismét elment a sér­tett házá­hoz, mert nagyon éhes volt és a bol­tok már zárva vol­tak. A ház hátsó abla­ká­nak fel­fe­szí­té­sé­vel akart bejut­ni, letép­te a szú­nyog­há­lót, de nem járt siker­rel. Ezután fel­má­szott a ház­te­tő­re és cse­re­pe­ket fél­re­húz­va jutott be a házba.

Míg neve­lő­any­ja a kony­ha mel­let­ti szo­bá­ban aludt, a vád­lott „kifosz­tot­ta” a hűtőt: meg­et­te a sér­tett krump­lis tész­tá­ját és egy nagy darab csá­szár­sza­lon­nát is elfo­gyasz­tott. A zajra ekkor már fel­éb­redt az idős asszony, akit a vád­lott azzal akart „lesze­rel­ni”, hogy a nyit­va hagyott ajtón belép­ve csak láto­ga­tó­ba jött. Az éte­lek elvé­te­lé­vel 2.600, míg a szú­nyog­há­ló meg­ron­gá­lá­sá­val 780 forint kárt oko­zott a vád­lott, amely nem térült meg. A sér­tett mind­két bűn­cse­lek­mény miatt kérte a megbüntetését.

A cse­lek­mé­nye­ket elis­me­rő, sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt állí­tot­ta a Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság elé 2016. novem­ber 18-án. A bíró az ügyész indít­vá­nyá­val egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat és 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. A bíró elren­del­te a férfi párt­fo­gó fel­ügye­le­tét is és a kifosz­tás­sal, vala­mint a lopás­sal oko­zott kár össze­gé­ig vagyon­el­kob­zást alkal­ma­zott vele szem­ben. Az íté­let jog­erős, elle­ne senki sem fellebbezett.