Főoldal » Hírek » Kifosztotta ivócimboráját – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Rác­ke­vei Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tott egy fér­fit, aki alkal­mi isme­rő­sé­re támadt egy kocs­má­ban és a verést csak a sér­tett által fel­aján­lott pén­zért cse­ré­be hagy­ta abba. 

A vád sze­rint a férfi 2023. júni­us 3-án egy Pest vár­me­gyei tele­pü­lés sörö­ző­jé­ben a dél­utá­ni órák­tól kezd­ve egé­szen zár­órá­ig nagy mennyi­sé­gű sze­szes italt fogyasz­tott. A férfi az ita­lo­zás köz­ben beszél­ge­tés­be ele­gye­dett a kora esti órák­ban a sörö­ző­be beté­rő sér­tet­tel. A sér­tett egy ital­ra is meg­hív­ta az elkö­ve­tőt, majd távozott.

21 óra 15 perc körü­li idő­ben a sér­tett már erő­sen ittas álla­pot­ban ismét meg­je­lent a sörö­ző­ben, ahol újra össze­ta­lál­ko­zott az elkö­ve­tő­vel. Ami­kor a sér­tett rövid idő­vel később kerék­pár­ján haza indult az elkö­ve­tő pár perc eltel­té­vel kerék­pár­ján a sér­tett után ment. Az elkö­ve­tő egy vas­úti sín mel­let­ti föld­úton halad­va utol­ér­te a sér­tet­tet és az út mel­let­ti árok­ba lökte. Ezt köve­tő­en a sér­tett után az árok­ba lemá­szott, onnan fel­húz­ta, majd test szer­te rug­dos­ni kezd­te. A sér­tett ekkor a zse­bé­ből kivett 10.000,- forin­tot és azt a fér­fi­nak adta azért, hogy ne bán­tal­maz­za őt tovább.

Az elkö­ve­tő a pénzt eltet­te és a sérült fér­fit magá­ra hagy­va a hely­szín­ről távo­zott, majd más­nap a pénz­ből ren­dez­te kocs­mai tartozását.

A Rác­ke­vei Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei az elkö­ve­tőt már más­nap elfog­ták és őri­zet­be vették.

A fér­fit a Rác­ke­vei Járá­si Ügyész­ség mind­össze 4 nap­pal az elkö­ve­tés után, 2023. júni­us 7-én kifosz­tás bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt bíró­ság elé állította.