Főoldal » Hírek » Kifosztotta szállásadóját - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 27 éves nővel szem­ben, aki éjjel fosz­tot­ta ki az ismerősét.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. már­ci­us hónap ele­jén meg­is­mer­ke­dett a sér­tett fér­fi­val, aki­vel ezt köve­tő­en pár alka­lom­mal talál­koz­tak. Ezen isme­ret­sé­get kihasz­nál­va a hónap végén a reg­ge­li órák­ban meg­je­lent a férfi mis­kol­ci laká­sán, és arra kérte, enged­je meg szá­má­ra, hogy leg­alább egy éjsza­kát nála tölt­hes­sen el, mivel nincs hova men­nie, nincs hol aludnia.

A férfi meg­saj­nál­ta a nőt, így a vád­lott az egész napot a sér­tett ott­ho­ná­ban töl­töt­te, és éjsza­ká­ra is maradt. Az éjje­li órák­ban azon­ban, ami­kor a férfi nyu­go­vó­ra tért, a nő a sér­tett ágya mel­lől elvett egy mobil­te­le­font, a férfi nya­ká­ból kivet­te az ezüst­nyak­lán­cát, a háló­szo­bá­ban lévő asz­ta­lon hagyott pénz­tár­cá­ból kész­pénzt vett ki, majd magá­hoz vett még ciga­ret­ta­do­hányt, töl­tőt és távo­zott a lakásból.

A sér­tett reg­ge­li ébre­dé­se­kor tapasz­tal­ta érté­ke­i­nek eltű­né­sét, 250.000 forin­tot meg­ha­la­dó kára keletkezett.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, de más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.