Főoldal » Archív » Kifosztotta szállásadóját a hajdúszoboszlói férfi - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

2015. már­ci­us 17. és már­ci­us 21. közöt­ti idő­szak­ban a vád­lott jog­sze­rű­en tar­tóz­ko­dott a sér­tett Haj­dú­szo­bosz­ló köze­lé­ben lévő tanyá­ján, ahol a haj­dú­szo­bosz­lói férfi lak­ha­tá­sá­ért cse­ré­ben gon­do­zá­si és őrzé­si fel­ada­to­kat látott el.

A vád­lott 2015. már­ci­us 19-én az esti órák­ban isme­ret­len sze­mé­lyek­nek eladott több, tömör fából készült, a tanyán elhe­lye­zett bútort és kony­ha­fel­sze­re­lé­si tár­gyat, amellyel a sér­tett­nek össze­sen 718.400,- Ft kárt oko­zott, amely nem térült meg.

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen nagyobb érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Deb­re­cen, 2016. októ­ber 05.

dr. Pocsai Edit

cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész

főügyész 

2016. 10. 05. Hajdú-Bihar