Főoldal » Hírek » Kifosztotta utastársát 4 év fegyházra ítélték – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség 3 napon belül ered­mé­nye­sen állí­tott bíró­ság elé egy fér­fit, aki janu­ár­ban, a Móricz Zsig­mond kör­té­ri vég­ál­lo­má­son, az egyik vil­la­mo­son alvó utas­tár­sát kizse­bel­te. A bűn­cse­lek­ményt ész­le­lő rend­őrök a jár­mű­ről leszáll­va elfog­ták az elkö­ve­tőt, akit a bíró­ság 4 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélt.

A vád sze­rint a vád­lott 2024. janu­ár 28-án, haj­nal­ban, a XI. kerü­let Móricz Zsig­mond kör­té­ri vég­ál­lo­má­sá­ra éppen meg­ér­ke­ző 6-os vil­la­mo­son az egyik ülé­sen alvó, és emi­att véde­ke­zés­re kép­te­len férfi nad­rág­zse­bé­ből ellop­ta a mobil­te­le­fon­ját.  A cse­lek­ményt a vil­la­mos abla­ka­in keresz­tül a pero­non tar­tóz­ko­dó rend­őrök figye­lem­mel kísér­ték, és ami­kor a kifosz­tó leszállt, fel­tar­tóz­tat­ták. Az elkö­ve­tő ekkor eldob­ta az elvett tele­font, azt azon­ban a rend­őrök meg­ta­lál­ták és a sér­tett­nek vissza­ad­ták, így a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár megtérült.

A kerü­le­ti ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé, amely­nek ered­mé­nye­ként őt a bíró­ság kifosz­tás bűn­tet­té­ben bűnös­nek mond­ta ki, és – mint több­szö­rös vissza­esőt – 4 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, egy­út­tal meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. Az íté­let – védel­mi fel­leb­be­zés­re tekin­tet­tel – nem jogerős.

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság az íté­le­tet köve­tő­en, a másod­fo­kú eljá­rás­ra elren­del­te a férfi letartóztatását.

A fel­vé­te­len a kifosz­tás és az lát­ha­tó, ahogy a rend­őrök fel­éb­resz­tik a sértettet.