Főoldal » Hírek » Kifosztották az ivócimborájukat – VIDEÓVAL - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel és két fér­fi­val szem­ben, akik elvet­ték annak az erő­sen ittas álla­pot­ban lévő fér­fi­nak a pén­zét, aki­vel koráb­ban együtt ita­loz­tak.

A sér­tett egy ingat­lan­el­adás miatt nagyobb össze­gű kész­pénzt magá­nál tart­va 2020 októ­be­ré­ben a kapos­vá­ri vas­út­ál­lo­más­ra érke­zett, ahol meg­is­mer­ke­dett a vád­lot­tak­kal, majd velük együtt ita­lo­zott az állo­más büfé előt­ti váró­ter­mé­ben. Mivel a sér­tett nagy­vo­na­lú­an több italt is fize­tett a tár­sa­ság­nak, a vád­lot­tak fel­té­te­lez­ték, hogy a sér­tett sok pénzt tart magá­nál, ezért elha­tá­roz­ták, hogy azt elve­szik.

Azért, hogy könnyebb dol­guk legyen, a vád­lot­tak az egyéb­ként is ittas álla­pot­ban lévő sér­tet­tet még továb­bi mér­ték­te­len alko­hol­fo­gyasz­tás­ra ösz­tö­nöz­ték, miköz­ben a nő több alka­lom­mal is meg­pró­bál­ta kiven­ni a sér­tett zse­bé­ből annak pénz­tár­cá­ját. Ami­kor a sér­tett ittas­sá­ga miatt véde­kez­ni már nem tudott, a nő végül siker­rel járt, és 70.000 forin­tot meg­ha­la­dó kész­pénzt rej­tett a ruhá­za­tá­ba, miköz­ben az egyik férfi a föld­re esett tár­cá­ból továb­bi 3.500 forin­tot vett magá­hoz, har­ma­dik tár­suk pedig a pado­zat­ra hul­lott apró­pénz­ér­mé­ket gyűj­töt­te össze.

A fér­fi­ak végül elfu­tot­tak a hely­szín­ről, azon­ban vas­út­ál­lo­má­son fel­sze­relt biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­lei alap­ján a kapos­vá­ri nyo­mo­zók rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták az elkö­ve­tő­ket, akik­nek a letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, a nővel és az egyik fér­fi­val szem­ben négy illet­ve öt év bör­tön­bün­te­tés, míg a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben hét év fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, és vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta.

A cse­lek­ményt a váró­te­rem kame­rá­ja rög­zí­tet­te: