Főoldal » Hírek » Kihasználta barátját egy debreceni férfi, 5 millió forintot kért kölcsön, de nem fizette vissza

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki a barát­ját meg­té­veszt­ve 5000 000 forin­tot kért köl­csön, azt azon­ban nem fizet­te vissza.

A vád­lott és a sér­tett Deb­re­cen­ben egy utcá­ban lak­nak, az évek során közöt­tük bará­ti viszony ala­kult ki.

2018. már­ci­us 20-án a vád­lott fel­hív­ta tele­fo­non a barát­ját és elmond­ta neki, hogy késik egy átuta­lá­sa, ezért sür­gő­sen szük­sé­ge lenne 5000 000 forint kész­pénz­re, ame­lyet két nap múlva vissza fog adni.

A sér­tett a barát­sá­guk­ra tekin­tet­tel közöl­te, hogy ad neki köl­csön, majd elmen­tek az egyik deb­re­ce­ni pénz­in­té­zet bank­fi­ók­já­ba, ahon­nan a sér­tett kivett 10.000. eurót és 1.980.000. forint kész­pénzt, ame­lyet átadott a vád­lott­nak azzal, hogy két nap múlva azt fizes­se vissza.

A vád­lott ígé­re­té­nek nem tett ele­get. A sér­tett egy hónap múlva kér­dő­re vonta a barát­ját, hogy mikor fize­ti vissza a köl­csönt, azon­ban a vád­lott közöl­te, hogy őt is becsap­ták, de hama­ro­san vissza­kap­ja a sér­tett a pénzét.

Ezt köve­tő­en a vád­lott több hóna­pon keresz­tül külön­bö­ző okok­ra hivat­koz­va hite­get­te a sér­tet­tet, de a köl­csön­kért össze­get nem fizet­te vissza.

A vád­lott a sér­tett­nek 5.112.400. forint kárt oko­zott, amely nem térült meg.

A vád­lott­nak már a köl­csön­ké­rés idő­pont­já­ban sem állt szán­dé­ká­ban, illet­ve nem volt lehe­tő­sé­ge a köl­csön vissza­fi­ze­té­sé­re, a kése­del­mes átuta­lás­ra tör­té­nő hivat­ko­zás csak ürügy volt arra, hogy barát­já­tól a nagyobb össze­get megszerezze.

A nyo­mo­zás során a sér­tett pol­gá­ri jogi igényt ter­jesz­tett elő, kérte az oko­zott kárá­nak megtérítését.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el, annak adjon helyt. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re vonat­ko­zó­an is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri és lemond a tárgy­lás­hoz való jogáról.