Főoldal » Hírek » Kikapta az idős asszony kezéből a táskát - rendőrségi fotókkal - Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki szer­da dél­előtt lopott meg egy idős asszonyt Szegeden.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi szer­da dél­előtt, Sze­ge­den, az egyik szu­per­mar­ket előtt kifi­gyel­te, hogy a sér­tett nagyobb össze­get vesz ki a bank­au­to­ma­tá­ból. Ezután követ­te az asszonyt, majd ami­kor a háta mögé került, kitép­te a kezé­ből a tás­ká­ját, elvé­ve mint­egy 450 ezer forin­tot, okira­to­kat és mobil­te­le­font. A fér­fit a rend­őrök 24 órán belül azo­no­sí­tot­ták és egy sze­ge­di pan­zi­ó­ban elfog­ták, azon­ban addig­ra a pénz felét már elköltötte.

A kifosz­tás bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­el­já­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re. A férfi a bűn­cse­lek­ményt rövid­del sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­ből való sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en követ­te el, előző elíté­lé­sei miatt több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek minősül.

Az ügyé­szi indít­vány­nak a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja helyt adott, és elren­del­te a férfi letartóztatását.

A férfi elő­ál­lí­tá­sát köve­tő­en készült képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-taskakapkodo