Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Kikérte a vásárlók könyvét, erre kirakták a gyorsétteremből és megverték, eredményes vád alapján jogerősen elítélték a bántalmazót

A vád­lott biz­ton­sá­gi őrként túl­lép­te az intéz­ke­dé­si jog­kö­ré­nek hatá­ra­it, ami­kor kirán­gat­ta és több­ször meg­ütöt­te a vásár­lót; fel­füg­gesz­tett bör­tön­re ítélték.

A vád­irat sze­rint az ügy vád­lott­ja, egy 30 éves férfi egy, a VII. kerü­let, Erzsé­bet kör­úton talál­ha­tó gyors­ét­te­rem dol­go­zott biz­ton­sá­gi őrként. A sér­tett, egy másik férfi 2017. októ­ber 15-én, az esti órák­ban ven­dég­ként szó­vál­tás­ba keve­re­dett két étter­mi dol­go­zó­val, mivel nem adták ki a részé­re a vásár­lók köny­vét. A vád­lott ekkor a vásár­lót indo­ko­lat­la­nul meg­ra­gad­ta a ruhá­za­tá­nál, az utcá­ra rán­gat­ta, majd arcon ütöt­te. Ami­kor a sér­tett kér­dő­re vonta, akkor a biz­ton­sá­gi őr tovább bán­tal­maz­ta, amely­nek hatá­sá­ra a férfi el is esett. A sér­tett az arcán 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban súlyo­sabb sérü­lés bekö­vet­ke­zé­sé­nek is fenn­állt az esélye.

A biz­ton­sá­gi őr ellen a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságra.

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény által beve­ze­tett, eljá­rást gyor­sí­tó sza­bá­lyo­kat alkal­maz­va, a bíró­ság által tar­tott tár­gya­lá­son a vád­lott a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te, és lemon­dott a továb­bi tár­gya­lás­hoz való jogáról.

A bíró­ság a vád­lott bűnös­sé­get beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tát elfo­gad­ta, és nyom­ban íté­le­tet hir­de­tett; őt 10 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let jogerős.