Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Győri Fellebbviteli Főügyészség » Kilenc évet kapott a kábítószer-kereskedő – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség kábítószer-kereskedelem miatt első­fo­kon 9 évre ítélt férfi bün­te­té­sé­nek a hely­ben­ha­gyá­sát indítványozza.

A vád sze­rint a férfi 2019 júni­u­sá­tól nagy tétel­ben vásá­rolt, ille­tő­leg állí­tott elő külön­bö­ző faj­tá­jú kábí­tó­sze­re­ket, azo­kat Sop­ron­ban és kör­nyé­kén érté­ke­sí­tet­te isme­ret­le­nül maradt személyeknek.

A nyo­mo­zó ható­ság 2021. szep­tem­ber 21-én a férfi lakó­he­lyén külön­fé­le kábí­tó­sze­re­ket, azok elő­ál­lí­tá­sá­hoz szük­sé­ges anya­go­kat (kábítószer-prekurzor) és több, mint 7 mil­lió forint kész­pénzt fog­lalt le. A kábí­tó­szer ható­anya­ga tizen­hat­szo­ro­san meg­ha­lad­ta azt a mennyi­sé­get, ami fölött leg­sú­lyo­sab­ban minő­sül ez a cselekmény.

A Győri Tör­vény­szék a fér­fit kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és kábítószer-prekurzorral vissza­élés bűn­tet­te miatt 9 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 9 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vele szem­ben a lefog­lalt kész­pénz­re vagyon­el­kob­zást ren­delt el. A férfi külö­nös vissza­eső, mivel kábítószer-kereskedelem miatt koráb­ban is már vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték, és a bün­te­tés kitöl­té­sé­től ezen újabb bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ig 3 év még nem telt el.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lott és a védő­je eny­hí­té­sért fellebbeztek.

A férfi hosszú időn keresz­tül érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert, a lefog­lalt kábí­tó­szer mennyi­sé­ge rend­kí­vül nagy. Az ilyen típu­sú bűn­cse­lek­mé­nyek gya­ko­ri­ak, komoly veszélyt jelen­te­nek a tár­sa­da­lom tag­ja­i­ra nézve. A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint ezért a kisza­bott bün­te­tés szükséges.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.