Főoldal » Archív » Kilenc településen keresztül menekült az ittas vezető

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki – miu­tán őt ittas veze­té­sen kap­ták a rend­őrök - az intéz­ke­dés köz­ben elme­ne­kült a helyszínről.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2020. feb­ru­ár 8-án, éjjel három óra után, egy szó­ra­ko­zó­hely­ről tar­tott ott­ho­ná­ba négy isme­rő­sé­vel együtt, ami­kor a rend­őrök köz­úti ellen­őr­zés alá vonták.

Az alko­hol­szon­da kifú­já­sa után a rend­őrök meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a férfi a veze­tés meg­kez­dé­se előtt sze­szes italt fogyasz­tott és meg­kér­ték, hogy száll­jon ki az autójából.

A vád­lott azon­ban ahe­lyett, hogy a fel­szó­lí­tás­nak ele­get tett volna, várat­la­nul elin­dí­tot­ta a gép­ko­csit, és nagy sebes­ség­gel halad­va nem keve­sebb, mint kilenc tele­pü­lé­sen át igye­ke­zett elme­ne­kül­ni az őt meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zés­sel köve­tő rend­őrök elől.

Végül Püs­pök­hat­van és Gal­ga­györk között egy defekt miatt meg­áll­ni kény­sze­rült, ekkor fog­ták el és állí­tot­ták elő az üldözői.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő és azt meg­bá­nó vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint hosszú köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott vádiratában.