Főoldal » Hírek » Kilenc vádlott állt bíróság elé egy nap alatt Kiskőrösön- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség ittas jár­mű­ve­ze­tés, eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés, továb­bá egye­di azo­no­sí­tó jel meg­ha­mi­sí­tá­sa és lopás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban össze­sen 9 vád­lot­tat állí­tott bíró­ság elé. Közü­lük heten Kis­kő­rö­sön, illet­ve a kör­nye­ző tele­pü­lé­se­ken itta­san vagy úgy vezet­tek gép­jár­mű­ve­ket, hogy a jár­mű­ve­ze­tés­től el vol­tak tiltva.

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség a rend­őr­ség­gel együtt­mű­köd­ve kiemelt figyel­met for­dít az ittas és az eltil­tás hatá­lya alatt veze­tők elle­ni hatá­ro­zott fel­lé­pés­re. Az ittas veze­tés a leg­gya­ko­ribb köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mény, ami szá­mos súlyos, halá­los bal­ese­tet oko­zott már az uta­kon. Az ittas veze­tő nem­csak a saját, de mások éle­tét is veszé­lyez­te­ti. 2021. május 14-től pedig az is bűn­cse­lek­mény, ha vala­kit eltil­tot­tak a jár­mű­ve­ze­tés­től, ennek elle­né­re az eltil­tás hatá­lya alatt jár­mű­vet vezet.

Az ügyész­ség által pén­te­ken bíró­ság elé állí­tott 9 vád­lott közül heten – vala­mennyi­en fér­fi­ak - 2021 máju­sá­ban és júni­u­sá­ban itta­san vagy jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt vezet­tek sze­mély­au­tót vagy teher­gép­ko­csit Kis­kő­rös és a kör­nye­ző tele­pü­lé­sek utcá­in. Az ittas veze­té­sen tet­ten ért vád­lot­tak közül ket­ten nem ren­del­kez­tek érvé­nyes veze­tői enge­déllyel. A töb­bi­ek­től a kis­kő­rö­si rend­őrök a hely­szí­nen elvet­ték a jogosítványukat.

Egy vád­lott­nak ami­att kell felel­nie, mert egy transz­for­má­tor állo­más mel­let­ti mérő­óra szek­rény­ből érve­ze­té­ke­ket vágott le és vitt magá­val. A bíró­ság elé állí­tott kilen­ce­dik vád­lott úgy köz­le­ke­dett a for­ga­lom­ból kivont sze­mély­au­tó­já­val, hogy arra a teher­au­tó­já­nak rend­szám­táb­lá­ját sze­rel­tet­te fel.

Az ügyész­ség a sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­ta­kat gyor­sí­tott eljá­rás­ban 2021. júli­us 9-én bíró­ság elé állí­tot­ta. A Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en vala­mennyi vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki és velük szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést, köz­ér­de­kű munka, vala­mint pénz­bün­te­tést sza­bott ki. Emel­lett hét vád­lot­tat 6 hónap és két év közöt­ti idő­tar­ta­mok­ra a jár­mű­ve­ze­tés­től is eltil­tott. Az íté­let min­den vád­lott ese­té­ben azon­nal jog­erős lett.