Főoldal » Hírek » Kilenc vádlott négyféle kábítószert terjesztett - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt azok­kal a fér­fi­ak­kal szem­ben, akik két év alatt négy­fé­le kábí­tó­szer­rel keres­ked­tek Tata­bá­nyán és környékén. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint 2019-től 2020 máju­sá­ig kilenc férfi több tíz­mil­lió forint érték­ben jelen­tős mennyi­sé­gű speed, mari­hu­á­na, koka­in, vala­mint ecs­ta­sy faj­tá­jú kábí­tó­szert vásá­rolt, majd azo­kat Tata­bá­nyán, Bakony­szom­bat­he­lyen és Szár­li­ge­ten rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve több fogyasz­tó­nak – köz­tük a jelen ügy­ben vád­lott­ként sze­rep­lő öt fér­fi­nak – értékesítették.

Az eljá­ró nyo­mo­zó ható­ság tag­jai a vád­lot­tak­nál ház­ku­ta­tást tar­tott, és a kábí­tó­szer­rel keres­ke­dő vád­lot­tak több­sé­gé­től kábí­tó­szert, vala­mint annak ter­jesz­té­sé­hez szük­sé­ges esz­kö­zö­ket - így dohány­őr­lőt, digi­tá­lis mér­le­get - fog­lalt le.

A főügyész­ség kilenc fér­fi­val szem­ben kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek, öt fér­fi­val szem­ben pedig kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék­re. A főügyész­ség a vád­irat­ban töb­bek között arra tett indít­ványt, hogy a tör­vény­szék a kábí­tó­szer­rel keres­ke­dő fér­fi­a­kat vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a kábí­tó­szer fogyasz­tó vád­lot­ta­kat pedig fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélje.