Főoldal » Hírek » Kilencszer lőtt rá a sértettre - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint egy gáz- és riasz­tó fegy­ver­rel lőtte meg a sógorát. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sógo­ra egy koráb­bi csa­lá­di konf­lik­tus miatt rossz viszony­ban vol­tak, emi­att a vád­lott test­vé­re és férje (a vád­lott sógo­ra) sokat vesze­ked­tek egy­más­sal. A vád­lott 2020. novem­ber 28 -án, Sár­is­ápon, dél­előtt az utcán össze­ta­lál­ko­zott test­vé­re gyer­me­ké­vel, aki elmond­ta neki, hogy szü­lei megint a vád­lott miatt vesz­tek össze. A férfi magá­hoz vette az enge­déllyel tar­tott gáz – és riasz­tó fegy­ve­rét, majd a test­vé­ré­vel és annak csa­lád­já­val talál­ko­zott az egyik sár­isá­pi busz­meg­ál­ló­ban azért, hogy együtt elutaz­za­nak a nagy­szü­lő­ket meg­lá­to­gat­ni. A vád­lott sógo­ra gép­ko­csi­val utá­nuk ment, ami­kor oda­ért a busz­meg­ál­ló­ba, kiszállt a gép­jár­mű­ből és a vád­lott felé indult, aki elő­vet­te a fegy­vert, és kilenc alka­lom­mal cél­zott lövést adott le sógorára.

A vád­lott sógo­rá­nak sérü­lé­se nem kelet­ke­zett, azon­ban a férfi kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sá­tól a busz­meg­ál­ló­ban vára­ko­zók megijedtek.

A Doro­gi Rend­őr­ka­pi­tány­ság Bűn­ügyi Osz­tá­lya által lezárt nyo­mo­zást köve­tő­en benyúj­tott vád­irat­ban az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint a gáz-riasztó fegy­vert, a töl­tényt és a töl­tény­hü­ve­lye­ket koboz­za el.