Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kilökte barátnőjét a tizedik emeletről – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győr-Moson-Sopron Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy 33 éves férfi ellen, aki a tize­dik emelt­ről lökte ki barátnőjét.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 33 éves férfi barát­nő­jé­vel és édes­any­já­val köl­tö­zött 2023 janu­ár­já­ban az édes­any­ja által bérelt győri panel­la­kás­ba, a tize­dik eme­let­re. Idő­köz­ben ide­köl­tö­zött meg az édes­anya uno­ká­ja is a csa­lád­já­val, így a lakás­ban hatan éltek. A ter­helt és barát­nő­je kap­cso­la­ta 2023 már­ci­u­sá­ra meg­rom­lott, a vád­lott­nak lett egy új kap­cso­la­ta is, emi­att a felek sok­szor veszekedtek.

A vád­lott és a sér­tett 2023 már­ci­u­sá­ban, reg­gel ismét össze­vesz­tek, dula­kod­tak, majd a ter­helt kijött a szo­bá­juk­ból. A sér­tett sírni kez­dett, és az abla­kot is kinyi­tot­ta, amit az egyik ott­hon lévő csa­lád­tag ész­re­vett, és szólt is a terheltnek.

A férfi vissza­ment a szo­bá­ba, üvöl­te­ni kez­dett a sér­tet­tel, majd meg­ra­gad­ta és kiló­gat­ta az abla­kon. A nő küz­dött, meg­pró­bált vissza­mász­ni, de ez nem sike­rült neki, és a tize­dik emelt­ről lezu­hant. A sér­tett a zuha­nás követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A bün­te­tett elő­éle­tű, letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő ellen az ügyész­ség ember­ölés miatt emelt vádat. Az ügyész­ség mér­té­kes indít­vá­nya a vád­lott beis­me­ré­se és tár­gya­lás­ról lemon­dá­sa ese­té­re 14 év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és 10 év köz­ügyek­től eltiltás.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Tör­vény­szék fogja meghozni.