Főoldal » Hírek » Kilökte élettársát a mozgó autóból - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki a vád sze­rint egy vita során élet­tár­sát kilök­te a mozgó autó­ból.

 A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és a sér­tett élet­tár­sak vol­tak és a sér­tett ingat­la­ná­ban lak­tak. Az elkö­ve­tő igen fél­té­keny ter­mé­sze­tű volt és ezen sokat vesze­ked­tek. Az is elő­for­dult, hogy emi­att bán­tal­maz­ta is a sér­tet­tet.

2019 októ­be­ré­ben az elkö­ve­tő – fél­té­keny­sé­ge miatt – újfent össze­szó­lal­ko­zott a sér­tet­tel és meg is ütöt­te, aki ezt meg­elé­gel­ve fel­szó­lí­tot­ta, hogy köl­töz­zön el.

Az elkö­ve­tő ira­ta­it magá­hoz vette és elhagy­ta az ingat­lant, de a sér­tett ész­re­vet­te, hogy olyan pénzt is elvitt, ami nem az övé. A férfi idő­köz­ben már bein­dí­tot­ta a teher­au­tó­ját, de a nő beug­rott mellé az anyós­ülés­re és vissza­vet­te tőle a pénzt. A moz­gás­ba len­dü­lő és egyre gyor­su­ló jár­mű­ben tovább vesze­ked­tek és a férfi a nő felé for­dul­va őt kilök­te a teher­au­tó­ból.

A sér­tett az esés követ­kez­té­ben olyan fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett el, ame­lyek miatt köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Élet­vé­del­mi Alosz­tá­lya által nyo­mo­zott ügy­ben az elkö­ve­tő ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Pest Megyei Főügyész­ség.