Főoldal » Archív » Kíméletlenül bántalmazták rokonai a sértettet éjjel a faluban

Előbb a fél­test­vé­re, majd a neve­lő­ap­ja oko­zott súlyos sérü­lé­se­ket Köm­lőn egy 27 éves fia­tal­em­ber­nek, akit egy tava­szi éjje­len folya­ma­to­san, több­ször is bán­tal­maz­tak külön­bö­ző hely­szí­ne­ken a köz­ség területén.

 A bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­nek esté­jén a fél­test­vé­rek együtt tar­tóz­kod­tak a falu egyik kocs­má­já­ban, ahol a fia­ta­labb fivér gitár­ze­né­vel szó­ra­koz­tat­ta a jelen­lé­vő­ket. Mivel később belé­jük is kötött, a báty­ja haza­küld­te őt. Erre ugyan elhagy­ta az ivót, ám alig fél óra múlva indu­la­tos álla­pot­ban, kezé­ben egy méte­res farúd­dal vissza­tért oda, majd a zár­órát köve­tő­en együtt távo­zott a sér­tet­tel. A haza­úton a fél­test­vé­rek között zajló vita tett­le­ges­ség­hez veze­tett, mely­nek végén a II. rendű vád­lott egy ököl ütés­sel eltör­te a sér­tett áll­kap­csát. Ezután haza­ment az apjá­hoz, az I. rendű vád­lott­hoz, aki­nél ő pana­szol­ta be az öccsét, mire apa  és fia autó­ba ültek, majd a sér­tett kere­sé­sé­re indul­tak. Mikor meg­lát­ták az utcán, kiszáll­tak a gép­ko­csi­ból, szi­dal­maz­ták, sőt a neve­lő­ap­ja még három­szor arcon is ütöt­te a törött állú fiatalembert.

Ezután mind­hár­man a vád­lot­tak laká­sá­ra siet­tek, a sér­tett azért, hogy any­já­nak elmond­ja a  vele tör­tén­te­ket. Itt, a ház udva­rán  azon­ban tovább foly­ta­tó­dott a zak­la­tá­sa. Az I. rendű vád­lott ugyan­is fel­ka­pott egy kan­nát, ami­ből gáz­ola­jat locsolt rá, miköz­ben azt kia­bál­ta a fiá­nak, a II. rendű vád­lott­nak, hogy gyújt­sa fel a fivé­rét. Mielőtt ez meg­tör­tén­he­tett volna, a sér­tett el tudott sza­lad­ni, de a neve­lő­ap­ja utána ment, és az utcán egy kis­csá­kánnyal szem­ből fejen ütöt­te, úgy, hogy besza­kadt a kopo­nyá­ja. A sér­tett­hez ekkor már men­tőt kel­lett hívni, de azok kiér­ke­zé­se előtt az I. rendű vád­lott egy kerí­tés mögül csúz­li­val még csa­va­ro­kat lövöl­dö­zött felé, melyek közül eggyel - repesz­tett bőr­sé­rü­lést okoz­va - mell­ka­son találta.

A Heves Megyei Főügyész­ség a neve­lő­apát élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, a sér­tett fél­test­vé­rét súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

Az ügyész­ség az I. rendű vád­lott ese­té­ben vég­re­haj­tan­dó, a II. rendű vád­lott ese­té­ben  fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bás­ra tett indít­ványt. Az ügy­ben az Egri Tör­vény­szék hoz majd íté­le­tet első fokon.