Főoldal » Hírek » Kíméletlenül visszaélt jótevője bizalmával a hajdúhadházi nő - FOTÓKKAL

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki isme­rő­sé­nek jóin­du­la­tá­val vissza­él­ve őt több­ször meglopta.

A vád­lott bará­ti kap­cso­lat­ban állt az ügy sér­tett­jé­vel, aki anya­gi­lag is támo­gat­ta a nőt. A vád­lott viszon­zás­ként rend­sze­re­sen taka­rí­tást és házi­mun­kát vég­zett a sér­tett Tég­lás mel­lett talál­ha­tó tanyá­ján. A férfi emel­lett azt is több­ször meg­en­ged­te, hogy a vád­lott a gyer­me­ke­i­vel nála tisz­tál­kod­jon és időn­ként a tanyá­ján aludjanak.

A nő 2019 feb­ru­ár­já­ban a sér­tett­nél tar­tóz­ko­dott, eköz­ben kihasz­nál­ta, hogy a férfi a házat rövid időre elhagy­ta és kutat­ni kez­dett a hol­mi­ja között. Ennek során meg­ta­lál­ta a sér­tett­nek a kony­ha felső pol­cán egy fém doboz­ban tárolt több mil­lió forint össze­gyűj­tött pén­zét, ami­ből vala­mennyit kivett.

A vád­lott 2019 feb­ru­ár­ja és 2019. május 8. napja közöt­ti idő­szak­ban rend­sze­re­sen kihasz­nál­ta a sér­tett távol­lé­tét és alkal­man­ként fél mil­lió forin­tot is meg­ha­la­dó kész­pénzt vett magához.

A nő így össze­sen közel nyolc és fél mil­lió forin­tot lopott el a fér­fi­tól, amit fel­élt és saját cél­ja­i­ra for­dí­tott, így az álta­la oko­zott lopá­si kár nem térült meg. A férfi 2019. május 8. nap­ján ész­lel­te a pén­zé­nek hiá­nyát, ezért rend­őr­sé­gi fel­je­len­tést tett.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Az ügyész­ség a vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el. Az ügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a vád­lott beis­me­ri a bűnös­sé­gét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.

A nyo­mo­zó ható­ság által készí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tobb-alkalommal-is-meglopta-ismeroset