Főoldal » Hírek » Kínából rendelt designer drogot akart árulni két kecskeméti díler - rendőrségi fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt két férfi ellen, akik 2020-ban két­szer ren­del­tek Kíná­ból „kris­tályt” azért, hogy azt Kecs­ke­mé­ten érté­ke­sít­sék. A dro­got mind­két alka­lom­mal lefog­lal­ták, másod­szor a cukor­ra kicse­rélt drog átvé­te­le köz­ben a rend­őrök elfog­ták a dílereket.

A vád­irat sze­rint a két bün­te­tett elő­éle­tű kecs­ke­mé­ti férfi 2020 nya­rán meg­egye­zett abban, hogy inter­ne­ten keresz­tül Kíná­ból design­er dro­go­kat ren­del­nek, hogy azo­kat Kecs­ke­mé­ten érté­ke­sít­sék. Ezután három­szor leg­alább 10 gramm dro­got ren­del­tek min­ta­ként, melye­ket közö­sen elfogyasztottak.

A min­ta­vá­sár­lá­sok után a vád­lot­tak Kíná­ból inter­ne­ten keresz­tül 1 kg „kris­tály” fan­tá­zia­ne­vű dro­got ren­del­tek. A ren­de­lés során egy másik sze­mély nevét és a lakó­he­lyük­től elté­rő kecs­ke­mé­ti címet adtak meg. 2020. augusz­tus 25-én meg is érke­zett a „cso­mag”, de azt a posta gya­nús­nak talál­ta, ezért a rend­őrök lefoglalták.

A fér­fi­ak ezután tovább 1 kg „kris­tályt” ren­del­tek Kíná­ból. A ren­de­lés során fik­tív nevet és fik­tív kecs­ke­mé­ti címet adtak meg. A cso­mag 2020. októ­ber 12-én érke­zett meg, de a posta érte­sí­té­se alap­ján a rend­őrök lefoglalták.

A nyo­mo­zók – hogy elfog­ják a díle­re­ket - tárgy és vegy­szer­csap­dát tele­pí­tet­tek a cso­mag­ra, a „kris­tályt” pedig cukor­ra cse­rél­ték ki. A két gya­nút­lan vád­lott 2020. októ­ber 15-én a posta futá­rá­tól egy kecs­ke­mé­ti par­ko­ló­ban vette át a „dro­got”, ami után a nyo­mo­zók lecsap­tak rájuk.

A két vád­lott azon­ban nem állt meg az autó­val a rend­őrök jel­zé­sé­re, nagy sebes­ség­gel mene­kül­ni kezd­tek. A „dro­got” pedig kidob­ták az autó­ból. Végül a rend­őrök elfog­ták őket. A vád­lot­tak által ren­delt „kris­tály” ható­anyag tar­tal­ma meg­ha­lad­ja a cse­kély mennyiséget.

Az egyik fér­fi­nél a ház­ku­ta­tás során a rend­őrök mari­hu­á­nát is talál­tak, vele szem­ben kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt is indult eljá­rás, amit ettől az ügy­től elkülönítettek.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. A több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben az ügyész vég­re­haj­tan­dó fegy­ház, míg a vissza­eső­nek minő­sü­lő bűn­tár­sá­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól mind­ket­te­jü­ket el kell til­ta­ni. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény és fotók az aláb­bi­ak­ban érhe­tők el: Futár hozta az új pszi­cho­ak­tív anya­got | A Magyar Rend­őr­ség hiva­ta­los hon­lap­ja (police.hu)