Főoldal » Archív » Kínából rendeltek teljesítményfokozó szert - Vádemelés

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett tel­je­sít­mény­fo­ko­zó szer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val és nővel szem­ben, akik Kíná­ból inter­ne­ten ren­del­tek til­tott tel­je­sít­mény­fo­ko­zó sze­re­ket, majd azo­kat isme­rő­se­ik köré­ben meg­vé­tel­re kínálták. 

Az elkö­ve­tők 2015 decem­be­ré­ben álla­pod­tak meg abban, hogy növe­ke­dé­si hor­mont, illet­ve pep­ti­det tar­tal­ma­zó anya­go­kat sze­rez­nek be azzal a szán­dék­kal, hogy azo­kat értékesítik.

A vád­lot­tak közül a női elkö­ve­tő 8 sze­mély­nek kínált meg­vé­tel­re növe­ke­dé­si hor­mont, egy sze­mély­nek 350.000 forin­tért el is adott ilyen anya­got, továb­bi egy sze­mély­nek ampul­la bar­ní­tót értékesített.

Két alka­lom­mal az elkö­ve­tők nevé­re légi úton Kíná­ból Magyar­or­szág­ra érke­zett, pep­ti­det tar­tal­ma­zó ampul­lá­ból álló szál­lít­mányt a vám­ha­tó­ság a fel­adó­nak vissza­kül­dött, mert a cím­zet­tek a fel­hasz­ná­lás jog­sze­rű­sé­gét nem igazolták.

A vád­lot­tak ezt köve­tő­en bécsi isme­rő­sük címé­re ren­del­ték a til­tott tel­je­sít­mény­fo­ko­zó sze­re­ket, majd 2016. novem­ber 22. nap­ján gép­jár­mű­vel Bécs­be utaz­tak, hogy a kül­de­ményt Magyar­or­szág­ra szállítsák.

Az elkö­ve­tő­ket a rend­őrök Tatán von­ták ellen­őr­zés alá, ekkor 220 darab pep­ti­det tar­tal­ma­zó ampul­lát fog­lal­tak le. A pep­tid a sport­be­li dop­ping elle­ni nem­zet­kö­zi egyez­mény kihir­de­té­sé­ről szóló 99/2007. (V.8.) Kor­mány­ren­de­let alap­ján til­tott tel­je­sít­mény­fo­ko­zó szer­nek minősül.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a bün­tet­len elő­éle­tű elkö­ve­tő­ket vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, vala­mint pénz­bün­te­tés­re ítél­je, továb­bá indít­vá­nyoz­ta, hogy a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ből eredő vagyont koboz­za el.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nyét a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság bírál­ja el.