Főoldal » Archív » Kiporciózott kábítószer a kályhalyukban

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy 31 éves kis­kun­fél­egy­há­zi fér­fi­vel szem­ben, aki tanyá­ján érté­ke­sí­tés cél­já­ból 220 tő kan­na­biszt ter­mesz­tett, mely­nek egy részét kiada­gol­va, zacs­kók­ba cso­ma­gol­va a kály­ha­nyí­lás­ban rejtegette.

A 31 éves férfi kis­kun­fél­egy­há­zi lakat­lan tanyá­ján egy fólia­sá­tor­ban kan­na­biszt ter­mesz­tett azért, hogy azt érté­ke­sít­se és abból bevé­tel­re tegyen szert. A nyo­mo­zók beje­len­tés alap­ján 2018. júni­us 11-én nap­köz­ben szem­lét tar­tot­tak a tanyán, ahol a garázs­ban talál­ha­tó vas­kály­ha nyí­lá­sá­ban 20 cso­mag nylon­zacs­kó­ba kimért és szét­ada­golt növé­nyi tör­me­lé­ket, a kály­ha mel­lett digi­tá­lis mér­le­get és 10 vödör­ben levá­gott ken­der­tö­ve­ket talál­tak. Az épít­mény mögöt­ti fólia­sá­tor­ban továb­bi 199 tő külön­bö­ző fej­lett­sé­gű kan­na­bisz növény került elő.

A vád­lott által tovább­ér­té­ke­sí­tés cél­já­ból ter­mesz­tett, rész­ben már kisebb ada­gok­ban be is cso­ma­golt, össze­sen 220 tő kan­na­bisz növény a tőszám alap­ján meg­ha­lad­ja a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, annak több mint két­sze­re­se. A kipor­ci­ó­zott mennyi­sé­get egy átla­gos fogyasz­tó heti egy­sze­ri fogyasz­tás­sal 24 év, napi fogyasz­tás mel­lett pedig több mint 3 év alatt tudja elfogyasztani.

A fér­fin elvég­zett vizs­gá­lat kan­na­bisz és új pszi­cho­ak­tív anyag fogyasz­tá­sát nem igazolta.

A bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit az ügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, amely 5-20 évig vagy élet­fogy­tig ter­je­dő ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Emi­att a vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá a kan­na­bisz növény­cson­kok és a digi­tá­lis mér­leg elkob­zá­sát indít­vá­nyoz­za. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.