Főoldal » Hírek » Kirabolt egy nőt - eredményes vádemelés - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A több­szö­rö­sen bün­te­tett férfi 2021 októ­be­ré­ben egyik éjjel meg­tá­ma­dott egy nőt a Bat­thyá­ny téren, és erő­szak­kal elvet­te a tás­ká­ját. A bíró­ság 9 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az ügy­ben rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságra.

A vád sze­rint a 39 éves férfi 2021. októ­ber 30-án, éjfél után, a Bat­thyá­ny téri alul­já­ró­ban itta­san meg­szó­lí­tot­ta a nőt azzal, hogy úgy néz ki, mint a volt fele­sé­ge. A sér­tett több­ször kérte a fér­fit, hogy hagy­ja békén, aki azon­ban követ­te őt. A téren lévő pad­nál a férfi meg­ra­gad­ta a nő vál­lán lévő tás­kát, majd rán­gat­ta, de a sér­tett erő­sen szo­rí­tot­ta. A vád­lott ekkor meg­ra­gad­ta a nő haját, a föld­re rán­tot­ta, majd két­szer meg­rúg­ta a comb­ját. A táma­dás­kor a váll­tás­ka pánt­ja elsza­kadt, így azt az elkö­ve­tő meg­sze­rez­te. A tás­ká­ban a sér­tett mobil­te­le­fon­ja, bank­kár­tyá­ja, vala­mint pár ezer forint kész­pénz volt. A férfi az érté­ke­ket zseb­re tette, a tás­kát pedig hátra hagy­ta. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lot­tat a rend­őrök nem sok­kal később a hely­szín köze­lé­ben elfogták.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság a több­szö­rös vissza­eső fér­fit rab­lás bűn­tet­té­ben bűnös­nek mond­ta ki, és vele szem­ben 9 év fegy­ház­bün­te­tést sza­bott ki. A bíró­ság ügyé­szi indít­vány­ra - a bűn­is­mét­lés veszé­lye, vala­mint a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés mér­té­ke miatt is - fenn­tar­tot­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát a másod­fo­kú eljá­rás befejezésééig.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val az aláb­bi lin­ken elér­he­tő: https://ugyeszseg.hu/kirabolt-egy-not-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

A Buda­pest Rendőr-főkapitányság koráb­ban kiadott köz­le­mé­nye, fotók­kal, az aláb­bi lin­ken elér­he­tő: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/befejeztek-a-nyomozast-a-rablo-ellen#1