Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Kirabolta az idős asszonyt a kéregető

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be - a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt - egy 31 éves férfi ellen. A jára­dék­ból élő vád­lott meg­él­he­té­sé­nek kiegé­szí­té­sé­re Kapos­vá­ron rend­sze­re­sen az utcán pénzt kére­ge­tett, 2014. janu­ár 7-én a déli órák­ban Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban oda­ment egy 81 éves idős asszony­hoz. A vád­lott meg­ra­gad­ta az idős asszony mind­két vál­lát, erő­sen meg­szo­rí­tot­ta, és tőle pénzt köve­telt. A hölgy mind­et­től meg­ré­mül­ve 500 Ft-ot adott át a férfinek.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Kira­bol­ta az idős­ko­rú sértettet