Főoldal » Archív » Kirabolta ivócimboráját – letartóztatását indítványozta az ügyészség

Letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség annak a román fér­fi­nak, aki 2020. feb­ru­ár 29-én, este, egy Csong­rád megyei kis­te­le­pü­lés hatá­rá­ban kira­bol­ta alkal­mi ismerősét.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott és a sér­tett – már ittas álla­pot­ban – egy falu­si kis­bolt előtt szóba ele­gyed­tek egy­más­sal, majd gya­lo­go­san, együtt indul­tak haza­fe­lé. Útköz­ben betér­tek egy ital­bolt­ba is, ahol fogyasz­tá­su­kat a sér­tett fizet­te. A gya­nú­sí­tott az este során több­ször látta, hogy az isme­rő­sé­nek kb. 70.000 Ft érté­kű mobil­te­le­fon­ja van, illet­ve azt több­ször el is kérte tőle, de azt neki min­dig vissza is adta.

Miu­tán az ital­bol­tot elhagy­ták, és haza­fe­lé sétál­tak, a sér­tett az útszé­li árok­ba húzó­dott, hogy szük­ség­le­tét elvé­gez­ze. A gya­nú­sí­tott ezt a kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tet kihasz­nál­va, hir­te­len agresszí­van köve­tel­ni kezd­te a gug­go­ló fér­fi­tól, hogy adja át a tele­fon­ját, ezt azon­ban a sér­tett meg­ta­gad­ta. Erre a gya­nú­sí­tott szi­dal­maz­ni kezd­te őt, ököl­lel az arcá­ba vágott, foj­to­gat­ta, majd az arcá­ba is tér­delt a sér­tett­nek, aki egyen­sú­lyát vesz­tet­te. A föl­dön fekvő fér­fi­ba ezután bele is rúgott, illet­ve az arcá­ba is bele­ta­po­sott, majd a tele­font a nad­rág­zse­bé­ből kivet­te és azzal együtt elszaladt.

A sér­tett az őt ért bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, vala­mint két foga is kitört.

A rab­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség az elrej­tő­zés veszé­lye, a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, vala­mint bűn­is­mét­lés veszé­lye okán tett elő­ter­jesz­tést a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a teg­nap meg­tar­tott ülé­sen a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal min­den­ben egye­ző­en elren­del­te. A vég­zés a védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem vált véglegessé.