Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Kirabolta korábbi vevőjét a faárus

 

A Pápai Járá­si Ügyész­ség a rab­lás súlyo­sab­ban minő­sü­lő esete és magán­lak­sér­tés miatt emelt vádat egy 26 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2016 júli­u­sá­ban enge­dély nél­kül, egy kést tart­va magá­nál bement a tőle koráb­ban tűzi­fát vásá­ro­ló asszony­hoz, majd a sér­tet­tet meg­fe­nye­get­ve, 6.000 forint­ját tulaj­do­ní­tot­ta el. 

 A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint az elkö­ve­tő mint­egy két évvel koráb­ban ismer­te meg a sér­tet­tet, aki­nek a téli idő­szak­ban több­ször szál­lí­tott tűzi­fát. A sér­tett a tüze­lő­ért min­den eset­ben fize­tett, azon­ban annak minő­sé­gé­vel elé­ge­det­len volt, így több mint egy éve a vád­lot­tat nem kereste.

Mind­ezek elle­né­re a férfi 2016 júli­u­sá­ban meg­je­lent a sér­tett házá­nál, és tőle 1.000 forint tar­to­zást köve­telt. Az asszony közöl­te a vád­lot­tal, hogy nem tar­to­zik, és a kapun sem enged­te be.

A vád­lott ezt köve­tő­en a kör­be­ke­rí­tett ház másik, zsi­nór­ral bekö­tött ajta­já­hoz ment, ahol a zsi­nórt kés­sel elvág­va az ingat­lan­ba beju­tott, majd a mel­lék­épü­le­ten át a ház elő­szo­bá­já­ba ment. Itt a kést az asz­tal­ra kité­ve a sér­tet­től egy pohár vizet kért, és tovább­ra is a pénzt köve­tel­te. A sér­tett a kony­há­ban elő­vet­te a pénz­tár­cá­ját, és 500 forin­tot adott a vád­lott­nak, aki azon­ban ezzel nem elé­ge­dett meg. Az asszony ekkor közöl­te, hogy nincs több pénze, és fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy hagy­ja el a házát.

Az elkö­ve­tő kife­lé menet eltet­te a kését, miköz­ben a sér­tett kísér­te. A mel­lék­épü­let­hez érve azon­ban a férfi a kést újra elő­vet­te, és azt  a sér­tett nya­ká­tól néhány cen­ti­re tart­va, másik kezé­vel az asszony zse­bé­ben lévő pénz­tár­cát kivet­te. Távo­zá­sa köz­ben a pénz­tár­cá­ban lévő 6.000 forin­tot eltet­te, a tár­cát pedig eldob­ta, és a hátsó udva­ron keresz­tül elment.

A bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár nem térült meg. Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.