Főoldal » Hírek » Kirabolta vendégét a különös visszaeső házigazda - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy külö­nös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki a házi­bu­li­já­ba ven­dég­ként érke­ző sér­tet­tet lefe­jel­te, ököl­lel meg­ütöt­te, majd a mobil­te­le­fon­ját és a pén­zét elvet­te, végül pedig kilök­te a lakásból.

A vád­irat sze­rint a hely­bé­li vád­lott 2021 augusz­tu­sá­ban kecs­ke­mé­ti albér­le­té­ben házi­bu­lit tar­tott. Ide a haj­na­li órák­ban érke­zett ven­dég­ként a román állam­pol­gár sér­tett. A vád­lott meg­lát­ta, hogy a sér­tett­nek új mobil­te­le­fon­ja van, ezért folya­ma­to­san kér­dez­get­te tőle, hogy van-e nála pénz.

A sér­tett leta­gad­ta, hogy lenne pénze és meg­pró­bál­ta elhagy­ni a lakást. Az elkö­ve­tő azon­ban a kar­já­nál fogva meg­ra­gad­ta őt, majd lefe­jel­te és ököl­lel, nagy erő­vel, több­ször meg is ütöt­te a sér­tet­tet, aki ettől a szo­bá­ban lévő ágy­nak esett, rövid időre még esz­mé­le­tét is elvesztette.

A vád­lott az éppen csak fel­tá­pász­ko­dó sér­tet­től elvet­te 100.000 forint érté­kű mobil­te­le­fon­ját, majd a zse­be­it is átku­tat­ta. A sér­tett zse­bé­ből kivet­te a pénz­tár­cá­ját és az abban lévő kész­pénzt eltet­te, az üres pénz­tár­cát pedig az okmá­nyok­kal együtt vissza­ad­ta a sér­tett­nek, akit ezt köve­tő­en  kilö­kött a lakásból.

A fér­fi­nak felel­nie kell azért is, mert 2022 janu­ár­já­ban két­szer is másik autó­ra kiadott rend­szám­mal vezet­te az autó­ját Kecskeméten.

A vád­lott bün­te­tett elő­éle­tű, a rab­lás elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en hét hónap­pal sza­ba­dult koráb­bi bör­tön­bün­te­té­sé­ből, így jelen eljá­rás­ban már külö­nös vissza­eső­ként áll bíró­ság elé.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel és két rend­be­li egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja, vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.