Főoldal » Hírek » Kirabolták a pénzváltással foglalkozó férfit Nagykanizsán - Videóval

A sér­tett ellen jogo­su­lat­lan pénz­ügyi tevé­keny­ség miatt folyik bün­te­tő eljá­rás, mert Nagy­ka­ni­zsán évek óta ille­gá­lis pénz­vál­tás­sal fog­lal­ko­zik, az eljá­rás során kb. 65 mil­lió forin­tot és valu­tát fog­lal­tak le tőle. Egy buda­pes­ti férfi a médi­á­ból szer­zett erről tudo­mást, a tudó­sí­tást és a fény­ké­pe­ket letöl­töt­te a mobil­te­le­fon­já­ra. Bará­ti kap­cso­la­tot ápolt egy baracs­kai és egy nagy­ka­ni­zsai fér­fi­val. Fel­ve­tet­te, hogy „tud egy lehe­tő­sé­get, hogy meg­csi­nál­ják a pénz­vál­tót”. A kani­zsai férfi ismer­te a sér­tet­tet, szo­ká­sa­it, tudta, mivel fog­lal­ko­zik, és hogy min­dig tart magá­nál nagyobb össze­gű kész­pénzt, mind­ezek­ről tájé­koz­tat­ta pesti barát­ját. A három barát meg­ál­la­po­dott abban, hogy akár erő­szak­kal is, de elve­szik a sér­tett pén­zét.

2019 júli­us 10-én elő­ze­tes terep­szem­lét tar­tot­tak, meg­be­szél­ték a rész­le­te­ket, a kani­zsai kap­cso­lat kapott egy „mun­kás­te­le­font”, hogy a rab­lás alatt azt hasz­nál­ja.  2019. júli­us 24-én este tele­fo­non egyez­tet­tek az elkö­ve­tés rész­le­te­i­ről. Ehhez egy hol­land rend­szá­mú gép­ko­csit hasz­nál­tak, lop­tak rá egy magyar rend­szá­mot, és más­nap haj­nal­ban Nagy­ka­ni­zsá­ra indul­tak.

Mind­hár­man a Nagy­ka­ni­zsa Aradi téri par­ko­ló­ban talál­koz­tak. A sér­tett a gép­ko­csi­já­ból kiszállt, egy feke­te nylon tás­ká­ban nála volt 10.000.000 forint, 4.500 euró és 25.000 hor­vát kuna össze­sen 12.564.285 forint érték­ben. A pesti és baracs­kai férfi lát­ván a sér­tett meg­ér­ke­zé­sét, utána ered­tek, a pesti férfi egy marok­lő­fegy­ver­nek lát­szó tár­gyat visel­ve a dere­kán, kezé­ben egy bilinccsel azt kia­bál­ta, hogy "rend­őr­ség", és nála volt még egy jel­vé­nyes iga­zol­vány is.  A sér­tett futni kez­dett, az elkö­ve­tők pedig üldöz­ték.  Egyi­kük két kéz­zel átka­rol­ta a nya­kát, foj­tó­fo­gást alkal­ma­zott, a térd­re esett sér­tet­tet von­szol­ta a jár­dán, majd fel­emel­ve behúz­ta egy kapu­alj­ba. A sér­tett küz­dött táma­dó­já­val, mely­nek során a nylon tás­kát elej­tet­te, kisza­ba­dult a fogás­ból és a hely­szín­ről elme­ne­kült, az elkö­ve­tők a tás­kát meg­ka­pa­rin­tot­ták, majd a hely­szín­ről ők is siet­ve távoz­tak. A bará­ti tár­sa­ság még aznap dél­után Buda­pes­ten talál­ko­zott, és a pénzt fel­osz­tot­ták egy­más között, majd mind­annyi­an jelen­tős köl­te­ke­zés­be kezd­tek.

A sér­tett a táma­dás során 8 napon belül gyó­gyu­ló térd­zú­zó­dá­so­kat szen­ve­dett.

Pre­cíz rend­őri mun­ká­val elfog­ták a töké­le­tes­nek szánt bűn­tényt elkö­ve­tő­ket.

A Zala Megyei Főügyész­ség a három férfi ellen cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.