Főoldal » Hírek » Kiránduló nőt támadott meg – ügyészi indítvány a gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítására - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 19 éves férfi egy hónap­pal ezelőtt, egy budai turis­ta útvo­na­lon táma­dott meg egy egye­dül kirán­du­ló nőt, aki­nek a sérel­mé­re sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2021. már­ci­us 12-én, dél­előtt, a XII. kerü­le­ti, Csil­le­bérc gyer­mek­vas­út par­ko­ló­já­ból indu­ló, kije­lölt turis­ta útvo­na­lon támad­ta meg az egye­dül kirán­du­ló nőt.

A sér­tet­tett hátul­ról a nya­ká­nál átka­rol­ta, befog­ta a szá­ját, majd a föld­re nyom­ta, ahol szo­ro­san lefog­va tar­tot­ta, és erő­sza­kos­kod­ni kez­dett vele.

A sér­tett véde­kez­ni pró­bált, a gya­nú­sí­tot­tal dula­ko­dott, a fogá­sá­ból kisza­ba­dult, a férfi azon­ban erő­sen meg­lök­te őt, amely­nek hatá­sá­ra a nő hanyatt esett. Ezután a férfi rátér­delt, és tovább erő­sza­kos­ko­dott vele, sze­xu­á­lis cse­lek­mény eltű­ré­sé­re pró­bál­ta kény­sze­rí­te­ni. Egy közel­ben lévő pad­nál a meg­fé­lem­lí­tett nőt végül a nemi vágyá­nak kielé­gí­té­sé­re alkal­mas sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re kényszerítette.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság XII. kerü­le­ti nyo­mo­zói a fér­fit sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tett meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság koráb­ban elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát 2021. ápri­lis 14. napjáig.

A kerü­le­ti ügyész­ség meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a több­szö­rö­sen bün­te­tett férfi ese­té­ben a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt, tovább­ra is csak a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés­re jöhet szóba, ezért a nyo­mo­zá­si bíró­nál indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tás továb­bi három hónap­pal tör­té­nő meghosszabbítására.