Főoldal » Hírek » Kis híján orrcsonttörést okoztak a fiatalkorú rablók Kecskeméten - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt két fia­tal­ko­rú fiú ellen, aki 2019 ápri­li­sá­ban Kecs­ke­mét köz­pont­já­ban mobil­te­le­font rabol­tak egy fia­tal­em­ber­től.

A vád­irat sze­rint 2019. ápri­lis 7-én, dél­után, a sér­tett az egyik barát­ját kísér­te ki a Kecs­ke­mé­ten, a Szé­che­nyi téri busz­meg­ál­ló­ba. A kör­nyé­ken volt a két vád­lott is, akik közül az idő­sebb, az elkö­ve­tés­kor 17 éves fiú ismer­te a sér­tet­tet. A vád­lott fel­ve­tet­te az akkor 14 éves bűn­tár­sá­nak, hogy vegyék el a sér­tett mobil­te­le­fon­ját. Ebbe a fia­ta­labb vád­lott bele­egye­zett és azt mond­ta, hogy „hív­juk félre és akkor fenyít­sük be”.

Miu­tán a sér­tett barát­ja egy busszal elment, a vád­lot­tak oda­men­tek a sér­tett­hez azzal, hogy haza­kí­sé­rik. Egy idő után, az egyik utcá­ba lefor­dul­va az idő­sebb rabló fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy adja oda a tele­fon­ját, külön­ben a bűn­tár­sa verés­sel fogja meg­sze­rez­ni.

Ennek a sér­tett azon­ban nem tett ele­get, szó­vál­tás ala­kult ki, majd az idő­sebb vád­lott ököl­lel meg­ütöt­te, dula­kod­tak. A sér­tett véde­ke­zett, ellen­állt, pró­bált vissza­üt­ni, de az idő­sebb vád­lott föld­re vitte. Ekkor a fia­ta­labb rabló is meg­ütöt­te ököl­lel a sér­tet­tet, aki­nek a dula­ko­dás köz­ben kiesett a zse­bé­ből a mobil­te­le­fon­ja. A fia­ta­labb vád­lott eltet­te a tele­font, majd a tár­sá­val elmen­tek.

A sér­tett egy járó­ke­lő­től kért segít­sé­get, aki érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. Az egyen­ru­há­sok még aznap este elfog­ták a rab­ló­kat, de a zsák­má­nyolt tele­fon nem került elő. A sér­tett a fején, jobb kezén, a kar­ja­in és a tes­tén nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de a bán­tal­ma­zás miatt kiala­kul­ha­tott volna orr­csont­tö­rés is. A sér­tett kérte a kárá­nak a meg­té­rí­té­sét.

A jelen­leg sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­ta­kat a járá­si ügyész­ség rab­lás bűn­tet­tén kívül súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel is vádol­ja. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.