Főoldal » Hírek » Kis híján tömegbalesetet okozott az ittasan vezető férfi - fotóval - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 24 éves férfi ellen, aki Gyön­gyö­sön rövid időn belül több bal­ese­tet is oko­zott. Az ügyész­ség az egyik bal­eset­ben részes fia­tal­ko­rú­val szem­ben is vádat emelt. 

Az ittas férfi 2020. janu­ár 25-én, kora reg­gel gép­ko­csi­já­val fel­vet­te kis­ko­rú isme­rő­sét. A férfi egy frek­ven­tált keresz­te­ző­dés­ben nem adott elsőbb­sé­get a védett úton hala­dó autó­nak, így a jár­mű­vek össze­üt­köz­tek. A bal­eset után a férfi és utasa kiszáll­tak, majd kér­dés nél­kül azon­nal vissza­ül­tek és siet­ve távoz­tak. A bal­ese­tet a vét­len gép­ko­csi sofőr­je könnyű sérü­lé­sek­kel megúszta.

Néhány perc­cel később az elkö­ve­tő egy másik keresz­te­ző­dés­be is úgy haj­tott be, hogy nem tett ele­get elsőbb­ség­adá­si köte­le­zett­sé­gé­nek, így jár­mű­vé­vel a menet­rend­sze­rin­ti autó­busz­nak ütkö­zött. Az autó­busz az úttest­ről letért, sza­lag­kor­lát­nak és vil­lany­osz­lop­nak ütkö­zött, majd vissza­sod­ró­dott az úttest bal­ol­da­li for­gal­mi sáv­já­ba, ahol össze­üt­kö­zött a vele szem­ben köz­le­ke­dő, az ügy másik - fia­tal­ko­rú – vád­lott­ja által veze­tett autónak.

A bal­eset­ben össze­sen hét sze­mély sérült meg, köz­tük súlyo­san a fel­nőtt­ko­rú vád­lott is. A férfi kis­ko­rú utasa két­ol­da­li áll­csont­tö­rést, vala­mint súlyos agy­sé­rü­lést szen­ve­dett, nála tel­jes körű emlé­ke­zet­ki­esés ala­kult ki, mely mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­ként érté­ke­len­dő. A sérü­lé­sek súlyos­sá­gá­ban köz­re­ha­tott, hogy a kis­ko­rú nem hasz­nál­ta a biz­ton­sá­gi övet.

A fia­tal­ko­rú - aki egy elkö­tött gép­ko­csit veze­tett - ijed­té­ben elsza­ladt a hely­szín­ről, így az ott lévők­nek nem nyúj­tott segít­sé­get. Őt más eljá­rás kere­té­ben jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt már jog­erő­sen elítélték.

A bal­ese­tek azért követ­kez­tek be, mert a férfi kiemelt, táb­lás elsőbb­sé­gi sza­bá­lyo­kat sze­gett meg, ami­kor nem adott elsőbb­sé­get a védett úton érke­ző járműveknek.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban mind­két vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban mér­té­kes indít­ványt tett arra az eset­re, ha az elkö­ve­tők a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­rik a bűnös­sé­gü­ket és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról. A vád­ha­tó­ság az idő­sebb férfi vonat­ko­zá­sá­ban 4 év sza­bad­ság­vesz­tés, 4 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, míg a fia­tal­ko­rú­val szem­ben pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.