Főoldal » Archív » Kisautókra utazott a kocsikat sorozatban feltörő férfi - ujjlenyomata buktatta le -

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség soro­za­to­san elkö­ve­tett lopá­sok miatt emelt vádat egy 31 éves kapos­vá­ri férfi ellen, aki 2016-2017. telén Kapos­vár köz­pon­ti részén – rend­sze­rint ittas álla­pot­ban – régi évjá­ra­tú kis­au­tó­kat tört fel.

A vád­lott a kocsik oldalsó-hátsó ablak­üve­gé­nek gumi­tö­mí­té­sét egy csa­var­hú­zó­val kivág­ta és az abla­kot kiemel­te, néhány eset­ben for­dult elő, hogy az abla­kot betör­te. A férfi össze­sen 20 autót tört fel és azok­ból 200,- forint és 70.000,- forint közöt­ti, össze­sen 140.000,- forint érték­ben tulaj­do­ní­tott el kész­pénzt, szem­üve­ge­ket, elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­ket, szer­szám­gé­pet és hor­gász­fel­sze­re­lést. Több olyan autó is volt, ame­lye­ket néhány hét különb­ség­gel két­szer is fel­tört. Végül a hát­ra­ha­gyott ujj­le­nyo­ma­ta alap­ján sike­rült beazo­no­sí­ta­ni.