Főoldal » Archív » Kisbaltával támadt a presszóban a sértettre

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség  fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt  emelt vádat a fér­fi­vel szemben.

Az elkö­ve­tő­nek  2017. augusz­tus 23-án az esti órák­ban gyer­me­ke azt állí­tot­ta, hogy  egy isme­ret­len férfi a ját­szó­té­ren meg­fog­dos­ta a tes­té­nek több részét. A gyer­mek elmon­dá­sa alap­ján a vád­lott a molesz­tá­ló­ként téve­sen azo­no­sí­tot­ta a sér­tet­tet, aki azon­ban a gyer­mek­hez nem ért.

Az elkö­ve­tő a gyer­me­ke által közöl­tek miat­ti fel­há­bo­ro­dá­sá­ban rög­tön magá­hoz vett egy kis­bal­tát, amellyel egy dömö­si szó­ra­ko­zó­hely­hez ment. Annak kert­he­lyi­sé­gé­ben fele­lős­ség­re vonta sér­tet­tet, hogy miért molesz­tál­ta a gyer­me­két, eköz­ben szi­dal­maz­ta és  a magá­val vitt kis­bal­tá­val hadonászott.

A sér­tett  a presszó belső helyi­sé­gé­be mene­kült a vád­lott elől, és kérte  a pul­tost, hogy érte­sít­se a rend­őr­sé­get. A férfi a sér­tett után ment a kis­bal­tá­val felé hado­nász­va, ennek során az előle folya­ma­to­san mene­kü­lő sér­tett kezét leg­alább két alka­lom­mal megütötte.

A sér­tett­nek  a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a bal kéz­fe­jén és a jobb fel­kar­ján kelet­kez­tek hor­zso­lá­sos sérülései.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben a vád­irat­ban vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, ame­lyet az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság bírál el.